Author: Edin Edin

Pravni portal > Articles posted by Edin Edin

Pojam i narav međunarodnog prava

Pojam i narav međunarodnog prava Međunarodno pravo je sistem pravila koja na pravni način uređuju odnose između subjekata toga prava. Dakle, osnovni elementi su: a.) međunarodno pravo je sistem pravnih pravila u smislu da se pretpostavlja da ono u svojoj cjelini nema praznina. Ako stranke međunarodnog spora povjere svoj spor nekom međunarodnom sudskom ili arbitražnom tijelu, vrlo je mala mogućnost da se sudija/arbitar suoči sa problemom pravne praznine, mada se i to u rijetkim slučajevima dešava. (ili je pravilo previše uopštene, te time ne nudi rješenje, ili ne postoji pravilo općeg međunarodnog prava, koje neku materiju reguliše, jer ne postoji konsenzus država o...

Continue reading

Legislacija u običajnom pravu

Legislacija» u običajnom pravu: Običajni proces države nastoje različitim aktima svjesno pospješivati ili usmjeravati u željenom pravcu razvoja. Najvažniji način utjecanja na običajni proces jeste pripremanje i usvajanje konvencija o kodifikaciji i progresivnom razvoju neke grane međunarodnog prava. Ta praksa se masovno primjenjivala nakon završetka II svj. rata. Progresivni razvoj je u Povelji UN-a spomenut ispred kodifikacije! Ove 2 funkcije nisu jasno razdvoljene. Tako su u većini konvencija te vrste izmiješani propisi koji očituju već postojeća pravila općeg običajnog prava s prijedlozima de lege ferenda. U tekstovima konvencija te vrste moguće je razlikovati 4 vrste pravila: a. Ugovorni propisi o čistoj kodifikaciji – to...

Continue reading

Krsnje ugovora kao uzrok njegovog prestanka:

Krsnje ugovora kao uzrok njegovog prestanka: Ovaj razlog prestanka ili suspenzije primjene ugovora je najdelikatniji od svih. Kršenje ugovora povlači i međunarodnu odgovornost. Opće načelo prava jeste: inadimplendi non est adimplendum . Ovo načelo ne rješava sva pitanja kršenja ugovora. Prema općem međunarodnom pravu postoji tzv. «rezidualno pravo» svake države koja pretrpi štetu da protiv države kršiteljice poduzme nenasilne mjere represalija da je na taj način natjera da naknadi pričinjenu štetu i da nastavi izvršavati svoje ugovorne obveze. Ali u vršenju prava na dopuštene represalije nema nikakvih pravila postupka. Pravo na represalije je ograničeno Bečkom konvencijom: «ne primjenjuju se na odredbe ugovora o...

Continue reading

Prestanak mandata radi utvrđenog sukoba interesa

Prestanak mandata radi utvrđenog sukoba interesa     Izabranom članu organa vlasti na svim nivoima prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran danom kada je izabran ili imenovan na funkciju čije je vršenje nespojivo sa funkcijom izabranog člana određenog organa. [the_ad id="2087"] (Član 1.8. stav (4) i (6) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05 52/05, 65/05, 77/05, 11/06 24/06, 32/07, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16); Zakon o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/08 i 52/14))   Iz obrazloženja: Pobijana odluka je donesena nakon što je Republička komisija...

Continue reading

Multietnički sastav općinske izborne komisije

Multietnički sastav općinske izborne komisije     Sastav izborne komisije treba da bude multietnički, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za provođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.     (Član 2.1 stav 1. i 2.14. Izbornog zakona Bosna i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05 52/05, 65/05, 77/05, 11/06 24/06, 32/07, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16))       Iz obrazloženja: Rješenjem Centralne izborne komisije broj 06-1-07-1-90/18 od 31.05.2018. godine na dužnost u članstvu Općinske izborne komisije U. imenovan je M. T. Naime, CIK BiH rješenjem...

Continue reading

Ispitivanje zakonitosti odluke o nezakonitosti nenovčanih donacija političkom subjektu od strane općine   Zakonom o finanansiranju političkih stranaka zabranjeno je organima uprave na svim nivoima finansiranje političkih stranaka.   (Član 8. stav 1. tačka a) i stav 4.; član 14. stav 1., član 15. stav 2. i član 19. Zakona o finansiranju političkih stranaka; član 45. Odluke o privremenom korištenju javnih površina Općine Centar Sarajevo)   Iz obrazloženja: Iz stanja u spisu proizilazi da je Centralna izborna komisija BiH pravilno postupila kada je utvrdila kršenje odredbi Zakona o finansiranju političkih stranaka od političke organizacije građana „N. S.“ i kada joj je izrekla jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu...

Continue reading

Visina carinskog duga nastalog u unutrašnjoj obradi

Visina carinskog duga nastalog u unutrašnjoj obradi     Kada u unutrašnjoj obradi nastane carinski dug, njegova visina se utvrđuje na osnovu elemenata za određivanje uvoznih dažbina koji su važili za uvezenu robu na dan prihvatanja carinske prijave, po kojoj je ona stavljena u unutrašnju obradu.   Iz obrazloženja: Iz stanja spisa proizlazi da je u postupku kontrole postupka unutrašnje obrade po predmetnom odobrenju Grupa za kontrolu RC B.L. utvrdila da tužitelj nije razdužio uvezenu robu u skladu sa članom 27., 42. i 43. Uputstva o carinskom postupku unutrašnje obrade (Službeni glasnik BiH broj 90/06) kao i da je u odnosu na cjelokupnu uvezenu količinu robe...

Continue reading

Razrez poreza na dodatu vrijednost (PDV) poreskom obvezniku nad kojim je otvoren stečajni postupak

Razrez poreza na dodatu vrijednost (PDV) poreskom obvezniku nad kojim je otvoren stečajni postupak   Ako je nad poreskim obveznikom otvoren stečaj, naplata dugovanja neće se vršiti prinudnim putem propisanim odredbama Zakona o indirektnom oporezivanju već će se u tom slučaju primijeniti odredbe Zakona o stečaju.   Iz obrazloženja: Nesporno je da je rješenjem Općinskog suda Z. broj 43 0 St 073542 12 St od 07.06.2013. godine otvoren stečajni postupak nad tužiteljem i za stečajnog upravnika postavljen A.I. Isti je bio uključen u postupak kontrole, te mu je od prvostepenog organa dostavljen zaključak kojim se nalaže tužitelju dostava relevantne dokumentacije, kao i da je stečajnom...

Continue reading

Poreski tretman sredstava subvencije

Poreski tretman sredstava subvencije   Iznos odobrenih sredstava na ime pokrića gubitka (subvencija) u poslovanju koji čini sastavni dio naknade za isporučenu toplotnu energiju, uključen je u poresku osnovicu jer se isporuka toplotne energije smatra prometom dobara.   Iz obrazloženja: Odobreni iznos sredstava od strane Vlade Kantona kao većinskog vlasnika u kapitalu tužitelja, predstavlja razliku između cijene po kojoj je tužitelj vršio isporuku toplotne energije i stvarne cijene koštanja, zbog čega je ovaj iznos i trebalo uključiti u poresku osnovicu za kontrolisani period na osnovu pravilne primjene člana 20. stav 1. Zakona o PDV-u. Isporuka toplotne energije u smislu člana 3. stav 1. Zakona o...

Continue reading

Nejednak tretman učesnika u postupku javne nabavke

Nejednak tretman učesnika u postupku javne nabavke   Svi oblici pristrasnosti i diskriminatorskog ponašanja, kao i korištenja favoriziranih tehničkih specifikacija od ugovornog organa su strogo zabranjeni.   Iz obrazloženja: Iz stanja u spisu proizlazi da je vijeće za upravne sporove postupilo u skladu sa zakonom kada je tužbu tužitelja uvažilo djelimično, i to samo u dijelu koji se odnosi na zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka, i u tom dijelu predmet vratilo na ponovni postupak, dok je u preostalom dijelu odbilo tužbu, te za svoju odluku, suprotno navodima iz zahtjeva, dalo jasne i potpune razloge, koje i ovo vijeće prihvata kao pravilne i na zakonu...

Continue reading