Author: Pravniportal

Pravni portal > Articles posted by Pravniportal

USLOV ZA OSLOBADANJE ILI PRIZNAVANJE NIZE STOPE POREZA

USLOV ZA OSLOBAĐANjE ILI PRIZNAVANjE NIŽE STOPE POREZA Zakon o porezu na dobit član 30 stav 2 Da bi ostvario pravo na oslobađanje od plaćanja poreza po odbitku ili primjenu niže stope po osnovu izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, korisnik prihoda mora uz zahtjev da priloži dokaz o sticanju prava na oslobađanje ili primjenu niže stope zasnovane na međunarodnom ugovoru koji je Bosna i Hercegovina zaključila sa drugom državom ugovornicom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Obrazloženje: "Iz podataka spisa proizlazi da je prvostepeni organ izvršio kontrolu poslovanja tužioca za poreski period od 23. marta 2010. godine do 30. septembra 2012. godine, kojom prilikom su zapisnikom sačinjenim dana 31....

Continue reading

JAVNE NABAVKE U BIH

Javne nabavke u BiH Sistem javnih nabavki regulisan je Zakonom o javnim nabavkama BiH. Zakon definiše opšte principe sistema, propisuje postupke javnih nabavki te pravnu zaštitu u ovoj oblasti na cjelokupnoj teritoriji BiH i vrijedi za postupke javnih nabavki na svim nivoima vlasti u BiH. Osnovni cilj zakona je uspostava okvira za osiguranje funkcionisanja sistema javnih nabavki na pricipima pravične i aktivne konkurencije, transparentnosti, nediskriminacije i jednakog tretmana. Tenderske procedure Vrste postupaka javnih nabavki, uslovi primjene odgovarajućeg postupka, objava obavještenja, prijave, vođenja postupka, dodjele ugovora i obaveze nakon dodjele propisani su u Poglavlju II i III Zakona o javnim nabavkama. Ugovori Ugovori o javnoj nabavci roba,...

Continue reading

POREZ PO ODBITKU

Porez po odbitku Sam naziv porez po odbitku obično stvara zabunu i zabludu šta je to odbitak u ovom smislu. Dakle, porez po odbitku je porez koji rezident plaća prilikom isplate naknade koja predstavlja prihod nerezidentu. U nastavku ćemo pomenuti najznačajnije novine u Zakonu o porezu na dobit koji je u primjeni od 1. januara 2016. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 94/15) Za razliku od prethodnog Zakona, novim Zakonom o porezu na dobit precizno su definisane isplate stranom pravnom licu koje podliježu plaćanju poreza po odbitku kao i isplate koje ne podliježu plaćanju poreza po odbitku. Počev od 1. januara 2016. godine porez...

Continue reading

OSNOVICE ZA OBRACUN DOPRINOSA ODREDENIH OBAVEZNIKA ZA 2018

OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2018. GODINU Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje “Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu“. Osnovice su objavljene 31.01.2018. godine u Službenim novinama Federacije BIH, broj 7/18. OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2018. GODINU 1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13)...

Continue reading

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O UNUTRASNJOJ TRGOVINI

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI U službenim novinama Federacije BiH br. 79/17 od 13.10.2017. godine proglašen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini, koji je usvojio Parlament FBiH na sjednici Predstavničkog doma od 14.06.2017. godine i na sjednici Doma naroda od 21.09.2017. godine. Trgovci su dužni uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Zakon je stupio na snagu 21.10.2017.godine. Prema novom zakonu trgovcem se smatra: a) pravno lice registrirano za obavljanje djelatnosti trgovine i/ili trgovinskih usluga na osnovu upisa u Registar poslovnih subjekata u nadležnom općinskom sudu, b)...

Continue reading

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi „Pravilnik o dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak“. Pravilnik je objavljen 17.01.2018.godine u Službenim novinama Federacije BIH, broj 3/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 18.01.2018.godine. PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK Član 1. U Pravilniku...

Continue reading

NOVI ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU

Novi zakon o finansijskom poslovanju POČETAK PRIMJENE ZAKONA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU (Sl.FBiH broj 48/16) Obavještavamo Vas da je stupio na snagu Zakon o FP dana 30.12.2016.godine, a obavezni su ga primjenjivati: Pravna lica koja obavljaju profitnu djelatnost, Samostalni poduzetnik (obrtnici koji posluju u skladu sa propisom o obrtu i Subjekti javnog prava (ugovorni organi koji su uređeni u skladu sa propisima o javnim nabavkama) Navedeni Zakon se ne odnosi na: Finansijske institucije, Fizička lica i Udruženja i druge neprofitne institucije. U nastavku želimo Vam skrenuti pažnju na najznačajnije novine koji isti donosi u poslovanju, a polazna tačka su nam kaznene odrebe: Članom 24. Utvrđene su kaznene...

Continue reading

CARINA NA AUTMOBILE U BOSNI I HERCEGOVINI

Carina na autmobile u Bosni i Hercegovini UVOZ MOTORNIH VOZILA u BiH Tagovi: UVOZ MOTORNIH VOZILA u BiH, Carina na auta u BiH, Carina na autmobile u BiH, Carina na autmobile u Bosni i Hercegovini Uprava za indirektno oporezivanje BiH provodi carinski postupak uvoza svih roba u BiH pa tako i putničkih motornih vozila. Da bi vozilo ušlo u BiH, u skladu sa važećom legislativom, mora zadovoljiti minimalne tehničke uslove homologacije vozila. Homologaciju vozila, tj. ispitivanje tehničkih karakteristika svakog pojedinačnog vozila provode ovlašteni tehnički servisi u Bosni i Hercegovini. Dakle, kada lice dolazi s vozilom u BiH, prijavljuje ga za uvoz na graničnom...

Continue reading

BJANKO MJENICA U BIH

Bjanko mjenica u Bosni i Hercegovini Često u praksi, kako od kolega studenata tako i od poslovnih saradnika, čujem pitanja poput “Šta je to zapravo bjanko mjenica? – Kako izgleda bjanko mjenica? Kako popuniti bjanko mjenicu?”. Kako je ovo nastavak ranijeg članka u kojem su definisani osnovni pojmovi mjenice i poslovanja mjenicom to ćemo u nastavku pisati samo o bjanko mjenici. Jedna od važnijih podjela mjenice je s obzirom na strogost forme u kojoj se mjenica izdaje gdje razlikujemo potpune i bjanko mjenice. Potpuna mjenica postoji u slučaju kada trasant, u trenutku izdavanja, unese u mjenicu sve bitne elemente predviđene zakonom. Naknadno se...

Continue reading

PORESKE MUKE FREELANCERA U FEDERACIJI BIH

Poreske muke freelancera u Federaciji BiH Autor: chronos Zašto tek sada? Ima onaj popularan hashtag #OvoJeBiH i to je jedini pravi odgovor, ali nikako u smislu prirodnih i drugih ljepota BiH. Jednostavno, naša praksa je da pustimo da problem izraste do punoljetstva, pa ga pokušavamo rješavati radikalnim potezima. Ministarstvo finansija FBiH i Porezna uprava nije trebala ovoliko čekati, jer je skoro 10 godina postojanja i primjene Zakona o porezu na dohodak, sa polu-rješenjem za oporezivanje dohotka freelancera. Da li može retroaktivno? Zakon o porezu na dohodak je od početka primjene definisao da su primanja koja ostvare rezidenti FBiH (između ostalih i freelanceri) oporeziv dohodak. Konkretno, član...

Continue reading