Novosti

Pravni portal > Novosti

POSTUPAK ZA DAVANJE DOZVOLE ZA SKLAPANJE BRAKA

Postupak za davanje dozvole za sklapanje braka Član 340. U postupku davanja dozvole za sklapanje braka sud odlučuje o davanju dozvole u slučajevima iz stava 2. čl. 11. i čl. 14. i 15. ovog Zakona. Član 341. (1) Postupak za davanje dozvole za sklapanje braka maloljetniku pokreće se na prijedlog maloljetne osobe. (2) Prijedlog za pokretanje postupka sadrži osobne podatke o osobama koje žele sklopiti brak, osobne podatke o roditeljima predlagača, činjenice na kojima se zasniva prijedlog i dokaze o iznesenim činjenicama. Član 342. (1) Sud će na odgovarajući način ispitati da li postoje uvjeti utvrđeni u stavu 2. član 15. ovog zakona. (2) Prije donošenja rješenja sud...

Continue reading

Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća / Self-Representation Guide for Micro, Small and Medium-Sized Enterprises

Prema Izvještaju o investicijskom okruženju 2016 (Investment Climate Statement), investitore odvraća određeni broj prepreka, među kojima su i kompleksni pravni i zakonodavni okviri, korupcija, netransparentne poslovne procedure, nedovoljna zaštita imovinskih prava i slab pravosudni sistem, što dovodi do stagnacije privatnih ulaganja u BiH tokom posljednjih pet godina Uzimajući u obzir probleme sa kojima se suočavaju mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u BiH, Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), uz suradnju sa Udruženjem poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UPFBiH) i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske (UUPRS), izradila je Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine...

Continue reading

IZDRZAVANJE VANBRACNOG PARTNERA

Izdržavanje vanbračnog partnera (1) Vanbračni parnter koji ispunjava uvjete iz čl. 3. i 224. ovog Zakona ima pravo na izdržavanje od drugog vanbračnog partnera nakon prestanka vanbračne zajednice. (2) Tužba za izdržavanje iz stava 1. ovog člana može se podnijeti u roku od jedne godine od prestanka vanbračne zajednice. Član 231. Sud može odbiti zahtjev za izdržavanje vanbračnog partnera ako se on bez ozbiljnog povoda od drugog vanbračnog partnera grubo ili nedolično ponašao u vanbračnoj zajednici, ili ako bi obaveza izdržavanja predstavljala očitu nepravdu za drugog vanbračnog partnera. Član 232. (1) Sud može odlučiti da obaveza izdržavanja vanbračnog partnera traje određeno vrijeme, naročito u slučaju kada...

Continue reading

Dopuštenost revizije

Dopuštenost revizije     Zakon o izvršnom postupku isključio je mogućnost izjavljivanja revizije, pa u postupku provedenom primjenom odredbi citiranog Zakona, nema mjesta ocjeni ispunjavanja uslova za izjavljivanje revizije propisanih odredbama Zakona o parničnom postupku.   Iz obrazloženja: Postupak određivanja privremene mjere radi obezbjeđenja nenovčanog potraživanja se provodi primjenom odredbi člana 247. do 256. Zakona o izvršnom postupku pred Sudom BiH. Stoga se i u pogledu ulaganja pravnih lijekova izjavljenih protiv rješenja Suda, saglasno odredbi člana 253. navedenog Zakona, imaju primijeniti odredbe Zakona o izvršnom postupku. Naime, protiv rješenja sudije pojedinca donesenih na osnovu odredbi Zakona o izvršnom postupku pred Sudom BiH mogu se izjaviti žalba...

Continue reading

Obaveza utvrđivanja stepena sumnje o krivici potraživanog lica

Obaveza utvrđivanja stepena sumnje o krivici potraživanog lica (član 34. tačka h) i član 35. stav 5. tačka d) ZMPP) Zamoljena država nije u obavezi da cijeni stepen utvrđenosti krivice potraživanog lica, već isključivo činjenicu da uopšte postoji određena sumnja o počinjenju djela, dok će se ostale potrebne faze utvrđivanja krivice provoditi u postupku pred državom moliteljicom koja ga, uostalom, zbog toga i potražuje. Iz obrazloženja: Odredbom člana 34. tačka h) ZMPP kao jedna od pretpostavki za izučenje jeste i činjenica da ima dovoljno dokaza za sumnju13 da je stranac čije se izručenje traži učinio određeno krivično djelo ili da postoji pravosnažna osuđujuća presuda,...

Continue reading

Zamjena kazne zatvora novčanom kaznom (član 42a) KZ BiH

Zamjena kazne zatvora novčanom kaznom (član 42a) KZ BiH Zamjenom kazne zatvora novčanom kaznu u smislu člana 42a) KZ BiH ne mijenja se pravosnažna presuda kojom je izrečena kazna zatvora, obzirom da predmetna zamjena predstavlja samo poseban način ili model izvršenja već izrečene kazne presudom koja je postala pravosnažna. Stoga se na konkretnu situaciju ne mogu primijeniti pravila ili mogućnosti predviđeni članom 47. KZ BiH koja se odnosi na novčanu kaznu, odnosno odredbe o produženju roka za plaćanje novčane kazne. Iz obrazloženja: Prvostepeni Sud je primjenom odredbe člana 42 a) KZ BiH, povodom zahtjeva osuđenog zamijenio kaznu zatvora u trajanju od godinu dana...

Continue reading

Izuzimanje od izvrsenja

Izuzimanje od izvršenja (1) Predmet izvršenja ne mogu biti stvari van prometa kao ni rudno blago i druga prirodna bogatstva. (2) Predmet izvršenja ne mogu biti objekti, naoružanje i oprema za potrebe oružanih snaga i policije, kao ni novčana sredstva osigurana za te namjene. Član 8 Ograničenje sredstava i predmeta izvršenja (1) Sud rješenjem određuje izvršenje onim sredstvom i na onim predmetima koji su navedeni u izvršnom prijedlogu. (2) Ako je predloženo više sredstava ili više predmeta izvršenja sud može ograničiti izvršenje samo na neke od tih sredstava ili predmeta ako su dovoljni za ostvarenje potraživanja. (3) Ako se izvršno rješenje o izvršenju na određenom predmetu ili...

Continue reading

Naknada troskova za podnesak koji nije obavezna radnja u upravnom sporu

NAKNADA TROŠKOVA ZA PODNESAK KOJI NIJE OBAVEZNA RADNjA U UPRAVNOM SPORU Zakon o parničnom postupku član 387 Kako davanje odgovora na zahtjev za vanredno preispitivanje presude nije obavezna radnja u upravnom sporu i kako propuštanjem ove radnje ne nastaju posljedice za stranku, naknada troškova za taj podnesak se ne smatra opravdanom. Obrazloženje: "Odluka iz stava 2. izreke, o odbijanju zahtjeva za naknadu troškova spora za sastavljanje odgovora na zahtjev se zasniva na odredbi člana 387. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13), u vezi sa članom 48. ZUS, s obzirom da davanje odgovora na zahtjev za...

Continue reading

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko – preduzetničkoj djelatnosti

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZANATSKO-PREDUZETNIČKOJ DJELATNOSTI Član 1. U Zakonu o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 117/11, 121/12, 67/13 i 44/16) u članu 4. u stavu 5. riječ: „industriju“ zamjenjuje se riječju: „privredu“. Član 2. U članu 15. poslije stava 7. dodaju se novi st. 8. i 9. koji glase: „(8) U toku poslovanja preduzetnika, registracioni organ po službenoj dužnosti elektronskim putem od Poreske uprave Republike Srpske pribavlja, u formi izvještaja, informacije i činjenice o ispunjenosti uslova u vezi sa načinom obavljanja preduzetničke djelatnosti iz st. 1, 2. i 4. ovog člana, i to: a) da se preduzetnik registrovan u vidu osnovnog zanimanja...

Continue reading

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti od nasilja u porodici Republike Srpske

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI Član 1. U Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/12, 108/13 i 82/15), u članu 1. riječi: „te prekršajne sankcije koje se izriču učiniocima nasilja u porodici“ zamjenjuju se riječima: „mjere za zaštitu žrtve od nasilja u porodici i druga pitanja od značaja za zaštitu od nasilja u porodici“. Član 2. Član 3. mijenja se i glasi: „Zaštita od nasilja u porodici ostvaruje se primjenom ovog zakona i drugih propisa kojima se uređuje ostvarivanje prava žrtava nasilja u porodici“. Član 3. Član 6. mijenja se i glasi: „(1) Nasilje u porodici, u...

Continue reading