Pravno Savjetovanje

Pravni portal > Pravno Savjetovanje (Page 12)

Izvrsenje radi predaje i isporuke pokretnih stvari

IZVRŠENJE RADI PREDAJE I ISPORUKE POKRETNIH STVARI Član 196 Mjesna nadležnost Član 197 Izvršenje radi predaje određenih stvari koje se nalaze kod izvršenika ili trećeg lica (1) Izvršenje radi predaje jedne ili više određenih stvari koje se nalaze kod izvršenika provodi se tako što sudski izvršilac oduzima te stvari od izvršenika i predaje ih uz potvrdu tražiocu izvršenja. (2) Na način iz stava 1. ovog člana izvršenje će se provesti i kad se stvari nalaze kod trećeg lica koje ih je voljno predati sudskom izvršiocu. (3) Ako treće lice nije voljna predati stvari, tražilac izvršenja može sudu predložiti da na njega prenese izvršenikovo potraživanje prema trećem licu...

Continue reading

Izvrsenje radi ostvarenja nenovcanog potrazivanja

IZVRŠENJE RADI OSTVARENJA NENOVČANOG POTRAŽIVANJA XVI - SUDSKI PENALI Član 194 Izricanje sudskih penala (1) Kad izvršenik ne izvrši u roku neku svoju nenovčanu obavezu utvrđenu izvršnom ispravom, sud koji bi bio nadležan da odredi izvršenje na nenovčanom potraživanju će u izvršnom postupku, na prijedlog tražioca izvršenja, rješenjem odrediti izvršeniku naknadni primjereni rok i izreći izvršeniku da će, ako svoju obavezu ne ispuni u tom roku, biti dužan isplatiti tražiocu izvršenja određeni iznos novca za svaki dan zakašnjenja ili koju drugu jedinicu vremena (sudski penali), u smislu pravila o obligacionim odnosima počev od isteka tog roka. (2) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može...

Continue reading

Izvrsenje na dionici i ostalim registriranim vrijednosnim papirima

IZVRŠENJE NA DIONICI I OSTALIM REGISTRIRANIM VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA, TE NA ČLANSKOM UDJELU U PRAVNOM LICU Član 187 Mjesna nadležnost (1) Za odlučivanje o prijedlogu za izvršenje na dionici i ostalim registriranim vrijednosnim papirima (u daljem tekstu: dionice), te osnivačkom ili drugom udjelu u pravnom licu i za provedbu tog izvršenja, mjesno je nadležan sud na čijem se području nalazi prebivalište odnosno sjedište izvršenika kao vlasnika dionice ili udjela. (2) U slučaju da izvršenik nema prebivalište odnosno boravište ili sjedište na području Bosne i Hercegovine, mjesno je nadležan sud prema mjestu sjedišta emitenta vrijednosnih papira odnosno sjedišta pravnog lica u kojem izvršenik ima udio. Član 187a Izuzimanje...

Continue reading

Izvrsenje na potrazivanju da se predaju ili isporucuje pokretne stvari

IZVRŠENJE NA POTRAŽIVANJU DA SE PREDAJU ILI ISPORUČE POKRETNE STVARI ILI DA SE PREDA NEPOKRETNOST Član 177 Mjesna nadležnost Za odlučivanje o izvršnom prijedlogu na izvršenikovom potraživanju da mu se preda određena pokretna ili nepokretna stvar ili da mu se isporuči određena količina pokretnih stvari i za provedbu tog izvršenja mjesno je nadležan sud na čijem se području nalaze te stvari. Član 178 Izvršne radnje Izvršenje na izvršenikovom potraživanju da se predaju ili isporuče pokretne stvari ili da se preda nepokretnost provodi se zaplijenom tog potraživanja, njegovim prijenosom na tražioca izvršenja i prodajom stvari. Član 179 Djelovanje prijenosa Prijenos zaplijenjenog izvršenikovog potraživanja ima djelovanje prijenosa novčanog potraživanja radi naplate. Član...

Continue reading

Pravni stavovi Vrhovnog suda od 31.05.2018

PRAVNI STAVOVI USVOJENI U POSTUPKU RJEŠAVANJA SPORNIH PRAVNIH PITANJA ČLAN 61. a) DO 61. f) ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU USVOJENI NA SJEDNICI GRAĐANSKOG ODJELJENJA VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, ODRŽANE DANA 31.05.2018. GODINE             „Kada prvostepeni sud nije definisao sporno pravno pitanje, na jasan i nedvosmislen način, takav zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja treba odbaciti temeljem člana 61. c) stav (1), a u vezi sa članom 61. b) ZPP-a i ne upuštati se u formulisanje tog pitanja.“       „Ako je Vrhovni sud Federacije BiH u nekoj svojoj odluci ili sjednici odjeljenja već odlučio o takvom pitanju, takav zahtjev treba odbaciti temeljem odredbe člana 61....

Continue reading

Procesno je ovlaštenje drugostepenog suda da cijeni potrebu održavanja rasprave pred tim sudom.

    BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                    VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE          Broj: 49 0 Rs 026963 15 Rev                      Sarajevo,  10.5.2018. godine       Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u vijeću sastavljenom od sudija: Radenka Blagojevića, kao predsjednika vijeća, Fatime Imamović i Marijane Omerčaušević, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja: 1. B.P. iz K., P. bb i 2. M.P. iz F., D. broj …, koje zastupa punomoćnik Z.H., advokat iz V., Ulica M. broj …, protiv tuženog „B“ d.o.o. K., sa sjedištem u K., R. bb, radi uplate doprinosa, v.s. …KM, odlučujući o reviziji tuženog protiv presude Kantonalnog...

Continue reading

Odluka 45 0 P 032199 18 Spp

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE GRAĐANSKO ODJELJENJE Broj: 45 0 P 032199 18 Spp Sarajevo, 11.07.2018. godine       Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Goraždu od 23.05.2018. godine, za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu tog suda broj: 45 0 P 032199 18 P 2, na osnovu člana 61.a  Zakona o parničnom postupku („Službene novine F BiH“ broj. 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15, u daljem tekstu ZPP), te člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj. 66/12 i 40/14), na sjednici Građanskog...

Continue reading

Podjela bračne stečevine u Bosni i Hercegovini

Podjela bracne stečevine u Bosni i Hercegovini Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com Pojam bračne stečevine u Bosni i Hercegovini Bračnu stečevinu čini imovina koju su bračni partneri stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice kao i prihodi iz te imovine.“ Bračna stečevina može nastati samo u braku I u vanbračnoj zajednici. Nastanak bračne stečevine se veže za postojanje dva elementa: za način njenog sticanja i za vrijeme njenog sticanja. Bračna stečevina se stiče radom oba bračna par- tnera. Pojam rada treba tumačiti ekstenzivno, a ne samo kao ekonomsku kategoriju kojom se stvaraju nove vrijednosti.8 Rad može biti pojedina- čan i zajednički, neposredan i posredan.9 Zajednički rad...

Continue reading

Izvrsna i vjerodostojna isprava

IZVRŠNA I VJERODOSTOJNA ISPRAVA Član 22 Osnove za određivanje izvršenja Sud određuje izvršenje samo na osnovu izvršne ili vjerodostojne isprave, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Član 23 Izvršna isprava (1) Izvršne isprave su: 1) izvršna odluka sudova i izvršno sudsko poravnanje; 2) izvršna odluka donesena u upravnom postupku i poravnanje u upravnom postupku ako glasi na ispunjenje novčane obaveze, ukoliko zakonom nije drukčije određeno, 3) izvršna notarska isprava; 4) druge isprave koje su zakonom određene kao izvršne isprave. (2) Pod izvršnom ispravom iz stava 1. ovog člana smatra se svaka takva isprava donesena u Bosni i Hercegovini. Član 24 Odluka i poravnanje (1) Sudskom odlukom, prema ovom zakonu, smatra se presuda, rješenje, te...

Continue reading

Troskovi izvrsnog postupka

Troskovi izvrsnog postupka (1) Troškove postupka u vezi sa određivanjem i provođenjem izvršenja prethodno snosi tražilac izvršenja. (2) Tražilac izvršenja dužan je troškove postupka iz stava 1. ovog člana predujmiti u roku koji sud odredi. Sud će obustaviti izvršenje ako troškovi ne budu predujmljeni u tom roku, a bez toga se izvršenje ne može provesti. Ako u roku ne budu predujmljeni troškovi o kojima zavisi preduzimanje samo neke radnje ta se radnja neće provesti. (3) Troškove postupka koji je pokrenut po službenoj dužnosti prethodno podmiruje sud iz svojih sredstava. (4) Izvršenik je dužan tražiocu izvršenja nadoknaditi troškove koji su bili potrebni za izvršenje. (5) Tražilac...

Continue reading