Pravno Savjetovanje

Pravni portal > Pravno Savjetovanje (Page 4)

RAZVOD BRAKA POKRETANJE POSTUPKA

Razvod braka pokretanje postupka Postupak za razvod braka se pokreće tužbom ili predlogom za sporazumni razvod braka. Tužba se podnosi osnovnom sudu prema prebivalištu tj. boravištu tuženog (opšta mesna nadležnost). Pored ovako određenog suda, nadležan je i sud na čijem području su bračni drugovi imali poslednje zajedničko prebivalište i sud prema prebivalištu tužioca (posebna mesna nadležnost). Uz prijedlog, odnosno tužbu dostavljaju se i dokazi u prilogu: izvodi iz matične knjige venčanih, rođenih za decu, dokazi o vlasništvu, o primanjima i slično. Na ovim linkovima imate svu dostupnu sudsku praksu Bosne i Hercegovine iz ovoga domena: Sudska praksa iz razvoda braka u BiH Primjer presude razvoda...

Continue reading

INSTITUT POSREDOVANJA U PORODICNOM ZAKONU FBIH

Institut posredovanja u porodičnom zakonu FBiH U okviru opsežne zakonodavne reforme u Bosni i Hercegovini, a vezano za transformaciju pravnog sistema i potrebu usklađivanja s međunarodnim dokumentima koji su sastavni dio Ustava, nametnula se potreba i za reformom cjelokupnog porodičnog zakonodavstva. Jedan od glavnih ciljeva reforme bila je i realizacija principa "najbolji interes djeteta", ali i usklađivanje porodičnopravnih propisa s pravom na poštivanje privatnog i porodičnog života iz člana 8. Evropske konvencije o zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda. Time je i uređenje razvoda braka u novom Porodičnom zakonu (PZ) Federacije BiH doživjelo velike promjene. Za razliku od ranijeg PZBiH, u ovom...

Continue reading

OSNOVNE ODREDBE PORODICNOG ZAKONA

Osnovne odredbe porodicnog zakona Član 1. Ovim Zakonom uređuju se: porodica, brak i pravni odnosi u braku, odnosi roditelja i djece, usvojenje, starateljstvo, pravni učinci vanbračne zajednice žene i muškarca, prava i dužnosti članova porodice u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), te postupci nadležnih organa u vezi sa bračnim i porodičnim odnosima i starateljstvom. Član 2. (1) Porodica, u smislu ovog Zakona, jeste životna zajednica roditelja i djece i drugih krvnih srodnika, srodnika po tazbini, usvojilaca i usvojenika i osoba iz vanbračne zajednice ako žive u zajedničkom domaćinstvu. (2) Uređenje odnosa u porodici zasniva se na: a) zaštiti privatnosti porodičnog života; b) ravnopravnosti, međusobnom...

Continue reading

POJAM BRAKA

Pojam braka Član 6. Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. 2. Uvjeti za postojanje braka Član 7. (1) Brak sklapaju saglasnom izjavom žena i muškarac pred matičarom. (2) Matičar je državni službenik. (3) Bračni partneri mogu nakon sklopljenog braka pred matičarom sklopiti brak i pred vjerskim službenikom. (1) Za postojanje braka potrebno je: Član 8. a) da su budući bračni partneri različitog spola, b) da su budući bračni partneri izjavili pristanak za sklapanje braka, c) da je pristanak izjavljen pred matičarom. (2) Ako pri sklapanju braka nije bio ispunjen neki od uvjeta iz stava 1. ovog člana, ne nastaju pravni učinci braka. Član 9. Pravo na tužbu za utvrđivanje da li brak...

Continue reading

UVJETI ZA PUNOVAZNOST BRAKA

Uvjeti za punovažnost braka Član 10. Brak ne može sklopiti osoba koja je već u braku. Član 11. (1) Brak ne može sklopiti osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost ili koja je nesposobna za rasuđivanje. (2) Izuzetno, sud može u vanparničnom postupku dozvoliti sklapanje braka osobi koja je nesposobna za rasuđivanje ako utvrdi da je ona sposobna shvatiti značenje braka i obaveza koje iz njega proizlaze, te da je brak očito u njenom interesu. Član 12. (1) Brak se ne može sklopiti između krvnih srodnika u ravnoj i pobočnoj liniji do četvrtog stepena uključivo. (2) Odredba iz stava 1. ovog člana primjenjuje se i na odnos nastao potpunim...

Continue reading

POSTUPAK SKLAPANJA BRAKA

Postupak sklapanja braka 4.Postupak sklapanja braka Član 17. (1) Osobe koje namjeravaju sklopiti brak osobno podnose prijavu matičaru u općini u kojoj žele sklopiti brak. (2) Uz prijavu iz stava 1. ovog člana prilažu se izvodi iz matične knjige rođenih, a kada je to potrebno i druge isprave. Član 18. (1) Matičar će, na osnovu izjava osoba koje žele stupiti u brak, a prema potrebi i na drugi način, provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti za postojanje i punovažnost braka. (2) Ako utvrdi da nije ispunjen jedan od uvjeta iz stava 1. ovog člana, matičar će usmeno saopćiti osobama koje žele sklopiti brak da ga ne mogu sklopiti...

Continue reading

UVJETI ZA PUNOVAZNOST BRAKA

Uvjeti za punovažnost braka 5.Osobna prava i dužnosti bračnih partnera Član 30. (1) Bračni partneri ravnopravni su u braku. (2) Bračni partneri dužni su jedan drugome biti vjerni, uzajamno se poštovati i pomagati. (3) Bračni partneri sporazumno određuju mjesto stanovanja. (4) Bračni partneri sporazumno i ravnopravno odlučuju o rađanju i podizanju djece, o uređenju međusobnih odnosa i obavljanju poslova u bračnoj, odnosno porodičnoj zajednici. Član 31. Budući bračni partneri mogu se sporazumjeti da će nakon sklapanja braka: a) svaki bračni partner zadržati svoje prezime; b) kao zajedničko prezime uzeti prezime jednoga od njih; c) kao zajedničko uzeti prezimena oba bračna partnera, o čijem će se redoslijedu sporazumjeti; d) svaki od njih ili...

Continue reading

PRESTANAK BRAKA

Prestanak braka Član 32. (1) Brak prestaje smrću bračnog partnera, proglašenjem nestalog bračnog partnera umrlim, poništenjem i razvodom braka. (2) Ako je nestali bračni partner proglašen umrlim, brak prestaje danom koji je u pravomoćnoj odluci suda utvrđen kao dan njegove smrti. (3) Brak prestaje poništenjem i razvodom kada presuda suda o poništenju, odnosno razvodu braka postane pravomoćna. Član 33. (1) U slučaju poništenja ili razvoda braka svaki od bračnih partnera može zadržati prezime koje je imao u vrijeme prestanka braka. (2) Za zadržavanje prezimena u slučaju poništenja braka nužan je pristanak bračnog partnera koji nije odgovoran za poništenje....

Continue reading

POSREDOVANJE

Posredovanje Član 45. (1) Prije pokretanja postupka za razvod braka bračni partner ili oba bračna partnera koji imaju djecu nad kojom ostvaruju roditeljsko staranje, kao i za vrijeme trudnoće žene, dužni su podnijeti zahtjev za posredovanje fizičkom i pravnom licu ovlaštenom za posredovanje. (2) Federalni ministar rada i socijalne politike u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona propisat će uvjete koje mora ispuniti osoba iz stava 1. ovog člana. Izbor fizičkog i pravnog lica koje ispunjava uvjete izvršit će federalni ministar rada i socijalne politike na osnovu javnog poziva objavljenog u dnevnoj štampi. Popis izabranih lica dostavit će...

Continue reading

POJAM MATERINSTVA

Pojam materinstva Pojam materinstva Član 53. Djetetova majka je žena koja ga je rodila. Član 54. (1) Ocem djeteta rođenog u braku ili periodu do 300 dana od prestanka braka smatra se muž majke djeteta. (2) Ako je dijete rođeno u kasnijem braku majke, ali prije isteka 300 dana od prestanka njenog prethodnog braka, ocem će se smatrati muž majke iz kasnijeg braka. Član 55. Ako se materinstvo ili očinstvo djeteta ne može utvrditi na način normiran u članu 53. i stavu 1. član 54. ovog Zakona, utvrđuju se priznanjem roditelja ili sudskom odlukom....

Continue reading