Pravno Savjetovanje

Pravni portal > Pravno Savjetovanje (Page 41)

Bankarska garancija i pravo banke na regres

BANKARSKA GARANCIJA I PRAVO BANKE NA REGRES Zakon o obligacionim odnosima čl. 300, 1083 i 1087 Nalogodavac (tražilac bankarske garancije) je dužan da plati banci koja izdaje garanciju svaki iznos koji je ona platila po osnovu garancije izdate sa klauzulom "na prvi poziv". Obrazloženje: "Pravilno su nižestepeni sudovi odlučili i kada su, pozivom na odredbu člana 300. ZOO, koja govori o zakonskoj subrogaciji i člana 1083. ZOO, koja reguliše pojam bankarske garancije, utvrdili da je osnovano potraživanje tužitelja prema tuženom po osnovu plaćanja bankarske garancije u ukupnom iznosu 1.608.101,17 KM. Bankarskom se garancijom banka (ovdje je to tužitelj) obavezuje prema korisniku (u konkretnom slučaju je...

Continue reading

Razlicito postupanje zasnovano na objektivnoj i razumnoj opravdanosti

RAZLIČITO POSTUPANJE ZASNOVANO NA OBJEKTIVNOJ I RAZUMNOJ OPRAVDANOSTI Zakon o zabrani diskriminacije član 5 stav 1 Nema diskriminacije tužiteljice kao nezaposlene osobe kada nije došlo do prijema u radni odnos druge osobe, nego do premještaja već zaposlene osobe sa jednog na drugo radno mjesto, jer ne postoje subjekti diskriminacije koji se tretiraju različito u istoj ili sličnoj situaciji, obzirom da su njihove startne pozicije bile različite i ne postoji upoređivač kao bitan segment dokazivanja različitog tretmana. Obrazloženje: "Iz stanja spisa slijedi da je u periodu od 2006.godine zaključno sa 2015.godinom tužiteljica zaključila devetnaest ugovora o djelu, po kojim ugovorima je obavljala poslove "odgajatelja" kod...

Continue reading

Pravna posljedica preraspodjele radnog vremena

PRAVNA POSLJEDICA PRERASPODJELE RADNOG VREMENA Zakon o radu član 33 st. 2 i 3 Ako je u poslovima tužiteljice došlo do preraspodjele radnog vremena, ta preraspodjela se ne smatra prekovremenim radom. Obrazloženje: "U konkretnoj situaciji nisu se mogle primijeniti ni odredbe Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH iz 2000. godine koji je bio na snazi do stupanja na snagu novog Općeg kolektivnog ugovora 8.09.2005. godine, jer se prema odredbi člana 1., primjenjuje samo u preduzećima sa državnim odnosno većinskim državnim kapitalom. Tužena nije preduzeće nego javna ustanova, pa se na nju ovaj ugovor nije ni mogao primijeniti (stav Vrhovnog suda FBiH izražen u...

Continue reading

Ugovor o ispunjenju cinidbe trecem licu

UGOVOR O ISPUNjENjU ČINIDBE TREĆEM LICU Zakon o obligacionim odnosima član 305 Ugovorom između povjerioca i dužnika može biti određeno da dužnik svoju obavezu ispuni trećem licu, a ne povjeriocu u kom slučaju se dužnik ne može upuštati u razloge zbog kojih je povjerilac to učinio, a treće lice ne može od dužnika zahtijevati ispunjenje obaveze ako ovaj to ne učini. Obrazloženje: "Nesporno je među strankama da tužitelj i prvotuženi nisu bili u ugovornom odnosu. Naime, tužitelj je ugovor o prodaji stare devizne štednje zaključio sa drugotuženim i trećetuženim kao kupcima i samo su mu se oni obavezali tu štednju isplatiti u gotovini u...

Continue reading

Postojanje osnova za sticanje koristi

POSTOJANjE OSNOVA ZA STICANjE KORISTI Zakon o obligacionim odnosima čl. 210 i 214 Kada je osnov po kome je tužitelj prenio na račun trećeg lica staru deviznu štednju ugovor o prodaji te štednje zaključen između tužitelja i drugotuženog, kao prodavca i kupca, nema sticanja bez osnova trećeg lica. Obrazloženje: "Prijemom ispunjenja nije zasnovan obligacioni odnos između tužitelja i prvotuženog jer nije došlo ni do preuzimanja duga u smislu člana 446. ZOO ni do pristupanju dugu u smislu člana 451. ZOO budući da između tuženih nije zaključen ugovor o preuzimanju duga uz pristanak tužitelja, niti je između tužitelja i prvotuženog zaključen ugovor o pristupanju dugu...

Continue reading

Odgovornost vlasnika psa za stetu

ODGOVORNOST VLASNIKA PSA ZA ŠTETU Zakon o obligacionim odnosima član 174 Pas na auto-putu ima svojstvo opasne stvari, pa za štetu prouzrokovanu naletom psa na vozilo odgovara njegov vlasnik. Obrazloženje: "Pas na auto - putu ima svojstvo opasne stvari, ali za štetu koja potiče od psa odgovara njegov vlasnik odn. imalac (član 174. stav 1. ZOO), a to nije tuženi. Inače, i put ima svojstvo opasne stvari (krivine, nagib, neočekivane i iznenadne prepreke na putu i dr.), ali u ovom slučaju šteta nije nastala zbog svojstava puta kao opasne stvari pa je pogrešan stav drugostepenog suda da je tuženi odgovoran za predmetnu štetu po...

Continue reading

Obaveza upravljaca puta

OBAVEZE UPRAVLjAČA PUTA Zakon o javnim putevima čl. 31, 40 i 48 Pravno lice u čijoj je nadležnosti upravljanje putem nema obavezu da uklanja domaće životinje i kućne ljubimce koji "izlete" na auto-put osim u situaciji kada se radi o izlasku većeg broja stoke i divljači na put. Obrazloženje: "U smislu člana 48. Zakona o javnim putevima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 89/13, dalje: ZJP), koji je bio na snazi u vrijeme štetnog događaja, pravno lice u čijoj je nadležnosti upravljanje putem (upravljač puta) je dužno ukloniti sve prepreke koje bi mogle oštetiti javni put, ometati nesmetano odvijanje saobraćaja ili ugroziti bezbjednost saobraćaja na...

Continue reading

Sporne odredbe ugovora i njihovo tumacenje

SPORNE ODREDBE UGOVORA I NJIHOVO TUMAČENJE Zakon o obligacionim odnosima čl. 99 i 101 Odredbe ugovora o prenosu robnog žiga iz kojih uopšte ne proizlazi da je tužitelj dužan promijeniti naziv firme ne treba posebno tumačiti, jer da su parnične stranke to ugovorile to bi moralo biti jasno određeno. Obrazloženje: "Tačni su navodi žalbe tuženog da je suština spora u ovoj parnici "da li jedno lice povređuje prava na žig drugog lica tako što taj žig ili njegove dijelove unosi u naziv svoje firme". Tačni su navodi žalbe tuženog da iz odredbi Zakona o industrijskom vlasništvu u BiH jasno proizlazi da sticalac žiga stupa...

Continue reading

Osnov za odgovornosti za stetu nastalu od opasne stvari

OSNOV ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU NASTALU OD OPASNE STVARI Zakon o obligacionim odnosima čl. 154, 173 i 174 Ukoliko nije bilo izvršeno obilježavanje terena znakovima opasnosti od neeksplodiranih mina pa dođe do stradanja povratnika od mina, Federacija BiH se smatra imaocem opasne stvari, što predstavlja osnov odgovornosti za nastalu štetu. Obrazloženje: "Prvostepeni sud je utvrdio da je dana 18.10.2004. godine na udaljenosti od 2 km od sela S., na mjestu poznatom kao S. gomila došlo do eksplozije u kojoj su smrtno strali mldb. A. N.2 i I. S., od eksplozivne naprave koju su pronašli na tom lokalitetu. Iz utvrđenja prvostepenog suda proizilazi da među parničnim...

Continue reading

Isticanje prigovora zastare potrazivanja

ISTICANJE PRIGOVORA ZASTARE Zakon o parničnom postupku član 71 Prigovor zastare tuženi prvi put ističe u odgovoru na tužbu jer je tek prijemom tužbe saznao da je uopšte utužen i za koji period. Obrazloženje: "Prvostepeni sud je pravilno odbio tužitelja i sa zahtjevom za iznos od 575,00 KM kada je utvrdio da tužitelj nije dokazao koji dug je izmirio sa ovom nesporno neoznačenom uplatom. Tužitelj pravilno citira odredbu čl. 312. ZOO, ali upravo pozivom na tu odredbu, morao je navesti i dokazati koja je svoja potraživanja namirio neoznačenom uplatom, jer se u protivnom smatra da je tuženi podmirivao onu obavezu za koju on smatra...

Continue reading