Porodično pravo

Pravni portal > Pravno Savjetovanje  > Porodično pravo

PORODIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PORODIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST1 („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/05, 41/05, 31/14 i 32/19)2 PRVI DIO I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim Zakonom uređuju se: porodica, brak i pravni odnosi u braku, odnosi roditelja i djece, usvojenje, starateljstvo, pravni učinci vanbračne zajednice žene i muškarca, prava i dužnosti članova porodice u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), te postupci nadležnih organa u vezi sa bračnim i porodičnim odnosima i starateljstvom. Član 2. (1) Porodica, u smislu ovog Zakona, jeste životna zajednica roditelja i djece i drugih krvnih srodnika, srodnika po tazbini, usvojilaca i usvojenika i osoba iz vanbračne zajednice ako žive u zajedničkom domaćinstvu. (2) Uređenje odnosa u...

Continue reading

USLOVI ZA PUNOVAZNOST BRAKA

USLOVI ZA PUNOVAZNOST BRAKA Za postojanje braka potrebno je: 1. Da su budući bračni partneri različitog spola 2. Da su budući bračni partneri pred matičarem izjavili pristanak za sklapanje braka Osim toga potrebo je ispuniti sljedeće uslove za punovažnost braka (ranije bračne smetnje): 1. Brak ne može sklopiti osoba koja je već u braku. 2. Brak ne može sklopiti osoba koja nije navršila 18 godina. Izuzetno, sud može u vanparničnom postupku dozvoliti zaključenje braka osobi koja je navršila 16 godina ako utvrdi da postoje opravdani razlozi, da je ta osoba duševno i tjelesno sposobna za vršenje prava i dužnosti koje proizilaze iz braka. 3. Brak ne može...

Continue reading

PRESTANAK BRAKA U BIH

PRESTANAK BRAKA (načini prestanka braka) 1) poništenjem braka - ako se utvrdi da prilikom njegovog sklapanja nije postojao jedan od uslova za punovažnost braka (brak se u ovom slučaju poništava podnošenjem tužbe za poništenje – to je jedna vrsta utvrđujuće tužbe) 2) razvodom braka 3) smrću bračnog partnera. 4) proglašenjem umrlim nestalog bračnog partnera. Izvor: https://advokat-prnjavorac.com...

Continue reading

USVOJENJE DJETETA U BIH

USVOJENJE - Usvojenje se može zasnovati samo ako je u interesu usvojenika. - Usvojenje se može zasnovati kao potpuno i nepotpuno: Potpuno usvojenje ­ Potpuno se može usvojiti dijete do 10 godina života. ­ Potpuno usvojiti dijete mogu bračni partneri zajednički, maćeha i očuh djeteta koje se usvaja, a mogu i vanbračni partneri koji žive najmanje 5 godina u vanbračnoj zajednici. ­ Potpunim usvojenjem se između usvojioca, njegovih srodnika i usvojenika i njegovih potomaka zasniva odnos srodstva jednak krvnom srodstvu. Potpunim usvojenjem prestaju međusobna prava i dužnosti između usvojenika i njegovih krvnih srodnika. Nepotpuno usvojenje ­ Nepotpuno se može usvojiti dijete do navršene 18 godine života. Za usvojenje...

Continue reading

STICANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI MALOLJETNIKA

STICANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI MALOLJETNIKA Poslovna sposobnost stiče se punoljetstvom, ali od ovog pravila postoje izuzeci: 1) Maloljetnik sa 14 godina koji je u stanju da shvati značaj svojih radnji može obavljati neke parnične radnje (ograničena poslovna sposobnost) npr. Da prihvati poklon, ili da u postupku za razvod braka učestvuje u odlučivanju kojem od roditelja će biti povjeren. 2) Maloljetnik sa 14 koji ostvaruje zaradu može raspolagati sa njom ali mora doprinositi svom izdržavanju, odgoju i obrazovanju. 3) Maloljetna osoba starija od 16 godina poslovnu sposobnost može steći: a) ako je postala roditelj ili b) ako je po odobrenju suda u vanparničnom postupku zaključila brak. Izvor: https://advokat-prnjavorac.com...

Continue reading

STARATELJSTVO NAD MALOLJETNICIMA

STARATELJSTVO NAD MALOLJETNICIMA Pod starateljstvo stavit će se maloljetna osoba: 1) čiji su roditelji umrli, nestali, nepoznati ili nepoznatog boravišta, 2) čijim roditeljima je oduzeto roditeljsko pravo, 3) čiji roditelji nisu stekli poslovnu sposobnost (postao roditelj ispod 16 godina), 4) čiji su roditelji spriječeni ili nesposobni redovno se starati o svom djetetu....

Continue reading

IZDRŽAVANJE U BIH

IZDRŽAVANJE Izdržavanje djece ­ Roditelji su dužni izdržavati maloljetno dijete i u izvršavanju te obaveze moraju iskoristiti sve svoje mogućnosti i sposobnosti. ­ Ako se dijete nalazi na redovnom školovanju, roditelji su dužni prema svojim mogućnostima (ako roditelj ima malu penziju - ne mora) osigurati mu izdržavanje i nakon punoljetstva, a najdulje do navršene 26. godine života. Pod redovnim školovanjem se smatra onaj student koji nije izgubio godinu bez opravdanih razloga (opravdana bi bila npr. bolest, pa da je usljed toga izgubio godinu). ­ Ako je punoljetno dijete zbog bolest, fizičkih ili psihičkih nedostatka nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstava za život ili...

Continue reading

VANBRAČNO OČINSTVO, OSPORAVANJE I UTVRĐENJE OČINSTVA

VANBRAČNO OČINSTVO, OSPORAVANJE I UTVRĐIVANJE OČINSTVA - Ako je dijete rođeno u braku ili periodu do 300 dana od prestanka braka - ocem djeteta smatra se muž majke. - Ako je dijete rođeno u kasnijem braku majke, ali prije isteka 300 dana od dana prestanka njenog prethodnog braka - ocem će se smatrati muž majke iz kasnijeg braka. - Dijete koje je rođeno van braka smatra se vanbračnim djetetom. - Tužbu za osporavanje očinstva može podnijeti dijete, a ako je maloljetno onda tužbu podnosi majka djeteta i organ starateljstva. - Tužbu za utvrđivanje očinstva može podnijeti dijete, muškarac koji sebe smatra ocem, majka djeteta i...

Continue reading

POSREDOVANJE – RAZVOD BRAKA

POSREDOVANJE ­ Prije pokretanja postupka za razvod braka bračni partner ili oba bračna partnera koji imaju djecu nad kojom ostvaruju roditeljsko staranje dužni su podnijeti zahtjev za posredovanje fizičkom ili pravnom licu ovlaštenom za posredovanje. ­ Zahtjev za posredovanje mogu podnijeti i bračni partneri koji nemaju djecu nad kojom ostvaruju roditeljsko staranje, ali nisu obavezni. ­ Bračni partner nije dužan podnijeti zahtjev za posredovanje: a) ako je boravište drugog bračnog partnera nepoznato najmanje 6 mjeseci ili b) ako je bračnom partneru oduzeta poslovna sposobnost. ­ Zahtjev za posredovanje podnosi se ovlaštenoj osobi na čijem području podnosilac zahtjeva ima prebivalište, odn. boravište ili bračni partneri su imali...

Continue reading

RAZVOD BRAKA POKRETANJE POSTUPKA

Razvod braka pokretanje postupka Postupak za razvod braka se pokreće tužbom ili predlogom za sporazumni razvod braka. Tužba se podnosi osnovnom sudu prema prebivalištu tj. boravištu tuženog (opšta mesna nadležnost). Pored ovako određenog suda, nadležan je i sud na čijem području su bračni drugovi imali poslednje zajedničko prebivalište i sud prema prebivalištu tužioca (posebna mesna nadležnost). Uz prijedlog, odnosno tužbu dostavljaju se i dokazi u prilogu: izvodi iz matične knjige venčanih, rođenih za decu, dokazi o vlasništvu, o primanjima i slično. Na ovim linkovima imate svu dostupnu sudsku praksu Bosne i Hercegovine iz ovoga domena: Sudska praksa iz razvoda braka u BiH Primjer presude razvoda...

Continue reading