Sudska praksa

Pravni portal > Pravno Savjetovanje  > Sudska praksa (Page 9)

Clan 59 Zakona o bankama

Član 196. tačka 6. prethodnog Zakona o parničnom postupku Član 59. a) Zakona o bankama NIJE SUD POVRIJEDIO MATERIJALNO–PRAVNU ODREDBU ČLANA 59-a) ZAKONA O BANKAMA KAD JE PARNIČNI POSTUPAK PROTIV TUŽENE BANKE SAMO PREKINUO U SMISLU ODREDBE ČLANA 196. TAČKA 6. ZPP–A, NITI JE TO NA ŠTETU TUŽITELJA POŠTO SE POSTUPAK PROTIV TUŽENE I NE MOŽE NASTAVITI ZBOG OTVORENOG POSTUPKA LIKVIDACIJE I ODUZETE JOJ DOZVOLE ZA RAD.   Iz obrazloženja:   Odredbom člana 59. a. Zakona o bankama ("Sl. novine FBiH"; broj 39/98 do 41/02) regulisano je da "pokretanjem likvidacije banke prestaju svi parnični sporovi protiv nje". Tom odredbom materijalnog prava regulisano je procesno pitanje...

Continue reading

Nadleznost za klevetu ako je djelo napisano u knjizi

Član 17. stav 1. važećeg Zakona o parničnom postupku Član 13. Zakona o zaštiti od klevete FBiH Član 4. stav 1. Zakona o javnom informisanju I KNJIGA IZ ČIJEG SADRŽAJA SLIJEDI DA SADRŽI INFORMACIJU O LIČNOSTI TUŽITELJA I NJEGOVOJ DJELATNOSTI MOŽE PREDSTAVLJATI SREDSTVO JAVNOG INFORMISANJA PA JE ZA ZAHTJEV ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG KLEVETE IZNESENE U NJOJ NADLEŽAN KANTONALNI SUD. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud se oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari pozivom na odredbu čl. 13. Zakona o zaštiti od klevete FBiH koja propisuje da je za zahtjev za naknadu štete zbog klevete iznesene u sredstvima javnog informiranja nadležan kantonalni sud,...

Continue reading

Odgovor na tuzbu za stetu od klevete

Član 7. stav 1. važećeg Zakona o parničnom postupku Član 7 Zakona o zaštiti od klevete FBiH TUŽENI SU DUŽNI VEĆ U ODGOVORU NA TUŽBU ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG KLEVETE IZNIJETI SVE ČINJENICE I PONUDITI SVE DOKAZE DA SU IZUZETI OD ODGOVORNOSTI PO ODREDBI ČLANA 7. ZAKONA O ZAŠTITI OD KLEVETE FBiH. Iz obrazloženja Tačna je konstatacija prvostepenog suda da je u novom ZPP–u reducirano načelo materijalne istine po kome je sud bio ovlašten izvesti i dokaze koje stranke nisu iznijele ako su ti dokazi značajni za odlučivanje (član 7. stav 3. prethodnog ZPP–a). Sada su sudu oduzeta odreĊena oficiozna ovlaštenja kojima mu je ranije...

Continue reading

Clanon 9. Zakona o upravnim sporovima

Clanon 9. Zakona o upravnim sporovima Ĉlanovi 9. stav 2., 11. i 22. Zakona o upravnim sporovima   UPRAVNI SPOR ZBOG NEDONOŠENJA RJEŠENJA PO ZAHTJEVU ILI ŢALBI ODREĐENOG LICA MOŢE SE POKRENUTI I VODITI SAMO AKO SE RADI O NEDONOŠENJU UPRAVNOG AKTA U UPRAVNOJ STVARI, A NE I U SLUĈAJU NEDONOŠENJA AKTA U NEKOJ DRUGOJ STVARI KOJA NIJE UPRAVNA I O KOJOJ SE NE RJEŠAVA U UPRAVNOM POSTUPKU.   Iz obrazloţenja:   I kada se radi o upravnom sporu zbog nedonošenja rješenja po zahtjevu (ili ţalbi) odreĊenog lica u smislu ĉlana 11. i 22. Zakona o upravnim sporovima, takav spor se moţe pokrenuti i voditi samo ako...

Continue reading

Clan 45. i 60. Zakona o upravnim sporovima

Ĉlan 45. i 60. Zakona o upravnim sporovima Ĉlan 315. stav 1. i 3. Zakona o parniĉnom postupku ZAHTJEV ZA VANREDNO PREISPITIVANJE ODLUKE KANTONALNOG SUDA NE MOŢE SE PODNIJETI AKO TA ODLUKA NIJE POSTALA PRAVOSNAŢNA I U MATERIJALNO-PRAVNOM SMISLU. Iz obrazloţenja: Prema odredbama ĉlana 45. Zakona o upravnim sporovima zahtjev za vanredno preispitivanje stranka moţe podnijeti protiv pravosnaţne odluke najvišeg suda kantona donesene u upravnom sporu, kao i protiv odluke vijeća Vrhovnog suda Federacije donesene po ţalbi i to Vrhovnom sudu Federacije, zbog povrede federalnog zakona ili zbog povrede pravila federalnog zakona o postupku, koja je mogla biti od uticaja na rješenje stvari. Iz...

Continue reading

Ne moze se pokrenuti ni voditi upravni postupak priznavanja stvojstva ratnog izvalida

Ĉlan 1. i 86. Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca Ĉlan 123. stav 2. Zakona o upravnom postupku NE MOŢE SE POKRENUTI NI VODITI UPRAVNI POSTUPAK PRIZNAVANJA SVOJSTVA RATNOG VOJNOG INVALIDA UMRLOM BRAĈNOM DRUGU, JER SE RADI O LIĈNOM PRAVU KOJE SE NE MOŢE PRENIJETI NA DRUGA LICA A NITI STEĆI PUTEM NASLIJEĐIVANJA.   Iz obrazloţenja:   Prema odredbi ĉlana 86. preuzetog Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca (“Sl. list SFRJ”, br. 31/86-42/90), prava po ovome zakonu ne mogu se prenijeti na drugo lice.   Iz ove zakonske odredbe proizilazi da prava utvrĊena tim zakonom su liĉna prava i...

Continue reading

Vanbračna zajednica u Bosni i Hercegovini

Vanbračna zajednica u BiH nastaje nakon najmanje tri godine zajedničkog života ili kraće ako je u njoj rođeno dijete, a imovina koju su vanbračni partneri stekli radom u vanbračnoj zajednici smatra se njihovom zajedničkom imovinom i ona se po Zakonu tretira kao i imovina bračnih partnera 09.10.2010. Prema podacima poslednjeg popisa u FBiH ima 9.443 vanbračnih zajednica, od kojih 4.580 bez dece, a 4.863 s decom. Međutim, kako kažu iz Federalnog zavoda za statistiku, parovi nisu pitani koliko dugo su u zajednici, tako da se ovaj broj uzima s rezervom, jer parove koji žive zajedno manje od tri godine i nemaju dijete zakon...

Continue reading

Utvrdivanje procenta invalidnosti od ranjavanja i zarobljavanja

Član 1. stav 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu ljekarskih komisija u postupku po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica   KOD UTVRĐIVANJA PROCENTA INVALIDNOSTI ZA RANJAVANJE I ZAROBLJAVANJE PRIPADNIKA OS BIH, KAO I LICA SA PODRUČJA NA KOJEM JE POČINJEN GENOCID, KOJI JE PRIZNAT OD MEĐUNARODNOG SUDA U HAGU, UKOLIKO POSTOJE DOKAZI O TOME, KAO I MEDICINSKA DOKUMENTACIJA DA SU VEĆ OSTVARILI PRAVO NA PROCENAT INVALIDNOSTI, LJEKARSKA KOMISIJA IZ STAVA 1. ČLAN 1. PRAVILNIKA NE MOŽE UTVRDITI MANJI PROCENAT INVALIDNOSTI OD 20% X GRUPA.   Iz obrazloženja:       Osporenim rješenjem tuženog organa, broj i datum navedeni u uvodu ove presude,...

Continue reading

Razvedena supruga nosioca stanarskog prava

Član 3a. stav 1. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima. RAZVEDENA  SUPRUGA  NOSIOCA  STANARSKOG  PRAVA,  KOJI  JE  OSTAO  U AKTIVNOJ VOJNOJ SLUŽBI I NAKON 19.05.1992. GODINE, IMA PRAVO NA POVRAT STANA, JER PREDMETNI STAN PREDSTAVLJA ZA NJU I DJECU DOM U SMISLU ODREDBI ANEXA VII OPĆEG OKVIRNOG SPORAZUMA ZA MIR U BIH - SPORAZUM O IZBJEGLICAMA I RASELJENIM LICIMA.   Iz obrazloženja:   Presudom Kantonalnog suda u Mostaru, broj: 07 0 U 009621 14 U od 10.12.2014. godine, odbijena je, kao neosnovana, tužba tužitelja podnesena protiv osporenog rješenja tuženog, broj i datum navedeni u uvodu ove presude, kojim je odbijena, kao neosnovana, žalba...

Continue reading