Kategorija: Sudska praksa

Registracija kandidata na izborima

Registracija kandidata na izborima

Aplikanti su se htjeli registrovati kao kandidati na parlamentarnim izborima 2010. godine, ali je njihova registracija
prvobitno odbijena (nedostaci koji se tiču njihovih potpisa). Nakon raznih žalbi konačno su registrovani, ali im je od tog
momenta jedva preostalo vremena za kampanju. Nijedan od aplikanata nije izabran. Zbog ove kasne registracije pridružili
su se predizbornoj kampanji i bili su u mogućnosti voditi kampanju znatno kraće vremensko razdoblje od ostalih kandidata
ili nisu bili uopšte bili u mogućnosti voditi kampanju.
Novo pitanje koje se odnosi na blagovremenu registraciju kandidata: vidi paragraf 90 presude i slijedeće paragrafe.
Vidi i Kodeks dobre prakse o izbornim pitanjima Venecijanske komisije.

Utvrđena povreda člana 3. Protokola br. 1 uz Konvenciju.

 

https://www.bosna-forum.eu/

Medicinsko vjestacenje

Medicinsko vještačenje

Tim Henrik Bruun Hansen, v. Denmark, no. 51072/15

Nakon prethodnih sličnih osuda, aplikant je 1996. godine bio osuđen za ozbiljno seksualno zlostavljanje maloljetnice.
Izrečena mu je sankcija „sigurnog čuvanja“ na neodređeno vrijeme. Njegov terapeutski tretman, a time i njegove šanse za
rehabilitacijsko puštanje iz zatvora, su došli u bezizlaznu situaciju po pitanju odnosa povjerenja između aplikanta i
zaposlenika institucije, kada je aplikant odbio hemijsku kastraciju (što je bio uslov puštanja) i, na kraju, nakon što je odbio
savjetovanje.
Aplikant se žalio da odluka o nastavku izdržavanja sankcije “sigurnog čuvanja” bez saslušanja vanjskog vještaka medicinske
struke predstavlja kršenje člana 5., stava 1. Konvencije.
U takvom bezizlaznom kontekstu, vlasti bi trebale zatražiti mišljenje vanjskog medicinskog stručnjaka za terapijsko liječenje
kako bi se osiguralo da se odluka kojom se preispituje opravdanost nastavka pritvaranja temelji na razumnoj procjeni
kontinuiranog poštivanja ciljeva izrečene kazne (vidi paragrafe 77- 78 i 83 presude i Ruiz Rivera v. Switzerland, br. 8300/06,
18. februar 2014.).
Utvrđena povreda člana 5. stav 1. Konvencije.

https://epravo.ba/

 

 

https://epravo.ba/

Eskalirajuca spirala nasilja u porodici

Eskalirajuća spirala nasilja u porodici

Sveobuhvatni pregled načela sudske prakse koja se odnose na pozitivne obaveze iz člana 3. Konvencije u kontekstu nasilja u porodici, sa naglaskom na specifičnosti porodičnog nasilja koje zahtijeva prilagođeni zaštitni okvir.

– Član 14. u vezi s članom 3. Konvencije: Spolna diskriminacija žena. Nakon što se pokazalo da postoji velika strukturalna
pristranost, aplikantica nije trebala dokazati da je i ona bila žrtva predrasuda: paragrafi 111-114 presude. Da li su žene
nesrazmjerno pogođene porodičnim nasiljem u zemlji i jesu li domaće vlasti poduzele mjere usmjerene na postizanje
stvarne rodne ravnopravnosti: paragrafi 117-132 presude.
– Sveobuhvatni pregled relevantnih međunarodnopravnih standarda: vidjeti paragrafe 51-60 presude.
Utvrđena povreda člana 3. Konvencije, te člana 14. u vezi sa članom 3. Konvencije.

https://epravo.ba/

Saradnja u krivicnim stvarima u postupku po Evropskom uhidbenom nalogu

Saradnja u krivičnim stvarima u postupku po Evropskom uhidbenom nalogu (EUN).
Romeo Castaño v. Belgium,

Otac aplikanata ubijen je u terorističkom napadu ETA-e u Bilbau 1981. godine. Tri osobe su osuđene za navedeno krivično djelo u Španiji. Četvrta N. J. E. izbjegla je krivično gonjenje i trenutno živi u Belgiji. Belgijski sudovi su u dva navrata odbili izvršiti EUN koje su izdale španske vlasti sa zahtjevom za njezino izručenje. Oslanjajući se na izvještaje Komisije za prevenciju torture – CPT (2012) i UN-ovog Odbora za ljudska prava (2015), belgijski sud je izrazio sumnju u kompatibilnost španskog režima incommunicado pritvora (koji se primjenjuje na osobe osumnjičene za krivična djela povezana s terorizmom) sa zahtjevima za zaštitu od nehumanog tretmana prema članu 3. Konvencije.
– Član 1: nadležnost ratione loci Belgije (član 35., stav 1.): načela iz predmeta Güzelyurtlu and Others v. Cyprus and Turkey

[Veliko vijeće] koja se primjenjuju u ovom kontekstu.
– Član 2: U kontekstu izvršenja EUN-a od strane države članice EU, priroda obaveze sarađivanja s državom koja izdaje EUN.

Utvrđena povreda člana 2 Konvencije (proceduralni aspekt).

https://www.pravobih.com

Nepristrasnost suda u prekrsajnom postupku. Razlozi za izuzece sudije

Nepristrasnost suda u prekrsajnom postupku. Razlozi za izuzece sudije

Skrlj v. Croatia,

Navodni nedostatak nepristrasnosti sudije pojedinca koji je postupao u prekršajnom postupku, kada je isti sudija u drugom postupku protiv aplikanta nekoliko dana ranije pristao biti izuzet od suđenja priznavši animozitet prema majci aplikanta. Specifična situacija: predmet se treba razlikovati od slučajeva u kojima je jedino pitanje bilo prijašnje funkcionalno sudjelovanje sudije u postupku.

U ovom predmetu sudija je bio svjestan okolnosti koje opravdavaju njegovo izuzeće i u ovom predmetu, prije održavanja ročišta koje je prethodilo donošenju osuđujuće presude. Sudija je trebao sam zatražiti izuzeće i u drugom predmetu protiv aplikanta. Odbačen prigovor o neiscrpljivanju domaćih pravnih lijekova (član 35., stav 1.) jer aplikant nikada nije tražio izuzeće sudije: vidi paragrafe 43-45 presude.

Utvrđena povreda člana 6. stav 1 Konvencije (krivičnopravni aspekt).

 

https://www.bih-pravo.org

Vozac suden dva puta za isto djelo

Vozač suđen dva puta za isto djelo
Mihalache v. Romania, no. 54012/10

Aplikant se žalio da je dva puta procesuiran za istu stvar: tokom policijske kontrole odbio je da se podvrgne krvnim pretragama koje su za cilj imale utvrđivanje nivoa alkohola u krvi.
Prvi krivični postupak je obustavljen odlukom tužioca, jer djelo nije dovoljno ozbiljno da bi predstavljalo krivično djelo. Tužilac mu je odredio kaznu od 250Eur koja je postala pravosnažna nakon proteka roka za žalbu. Aplikant je kaznu platio. Godinu dana kasnije, više tužilaštvo je, po službenoj dužnosti, ponovo pokrenuo postupak, jer kazna nije bila odgovarajuća težini djela, dakle postupak je ponovo pokrenut bez novih činjenica ili osnovnih nedostataka prvobitnog postupka koji zahtjevaju ispravku. U ponovljenom postupku izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od godinu dana, uslovno.

Vidi također sudsku praksu o kriteriju predvidljivosti primjene zakona prema članu 4. Protokola 7 i njezinu međusobnu povezanost sa zahtjevom „zakonitosti“ utvrđenim u drugim odredbama Konvencije: paragrafi 111-112 presude.
Član 41. Aplikant nije podnio nikakav poseban zahtjev za pravičnu naknadu pred Velikim vijećem. Utvrđena povreda člana 4. Protokola br. 7.

 

https://www.bih-pravo.org

Promjena licnih dokumenata interseksualne osobe

Promjena licnih dokumenata interseksualne osobe

P. v. Ukraine (dec.), no. 40296/16

Aplikant je interseksualna osoba koja želi promijeniti lične dokumente. Aplikantov zahtjev je odbijen od strane upravnog suda, koji je sugerirao aplikantu da može tražiti sudsku presudu da mu je pogrešno određen muški spol pri rođenju.
Član 8. samostalno i u vezi s članom 14. Zahtjev odbijen na temelju člana 35. stav 1. zbog neiscrpljivanja domaćih pravnih lijekova. Vlada je dala primjer domaće sudske prakse koja se bavi sličnom situacijom. Aplikant je trebao isprobati lijek koji je predložio upravni sud, a koji se ne može smatrati očigledno uzaludnim: paragrafi 53-54 presude.
Pogledajte relevantni međunarodni materijal o interseksualnim osobama: paragrafi 30-34 presude. Nedopuštena aplikacija.

https://www.pravobih.com/

Postupak utvrdivanja naknade za srusenu garazu

Postupak utvrdivanja naknade za srusenu garazu

Svitlana Ilchenko v. Ukraine, no. 47166/09

Postupak pokrenut radi naknade za imovinu koja je srušena radi razvoja stambenih objekata, kako u privatne komercijalne svrhe, tako i u javnom interesu. Nova situacija.
Zahtjevi prema Konvenciji u pogledu postupka kompenzacije i određivanja iznosa.
– Očiti propust aplikantice da odgovori na ponudu općine za pregovaranje o nagodbi ex gratia ne može se tumačiti kao odricanje od njenih prava (paragrafi 71-73 presude).
– Pitanje određivanja naknade u kontekstu miješanih privatnih i javnih interesa: vidjeti odgovarajuća načela i zahtjeve Konvencije u paragrafima 70, 71 i 75 presude.

Utvrđena povreda člana 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju.

https://www.pravobih.com/

Kurt protiv Austria – Nasilje u porodici

Kurt protiv Austria – Nasilje u porodici

Navodni propust nadležnih tijela da adekvatno zaštite majku i djecu od nasilnog supruga. Policija je mužu izdala zabranu prilaska za sve stambene prostore; međutim, ubistvo je počinjeno u školi koju su pohađala djeca koja nije bila obuhvaćena zabranom.
Pitanje: jesu li vlasti ispunile svoje pozitivne obaveze iz materijalnog dijela člana 2. U svjetlu informacija koje su vlastima bile dostupne u materijalno vrijeme, jesu li znale ili su trebale znati da postoje stvarni i neposredni rizik za život jednog od članova obitelji? (vidi u vezi s tim Osman v. the United Kingdom, 28. oktobra 1998., Izvještaji presuda i odluka 1998. VIII; Opuz v. Turkey, br. 33401/02, paragrafi 128-130 presude, ECHR 2009; Talpis v. Italy, br. 41237/14, paragraf 101 presude, 2. mart 2017.).
Nema povrede člana 2. Konvencije.

https://forum.ba/

Prisilno provodenje testa urina pomocu katetera s ciljem pribavljanja dokaza

Prisilno provodenje testa urina pomocu katetera s ciljem pribavljanja dokaza

R.S. v. Hungary,

Aplikant je nakon lišenja slobode prisiljen na test urina pomoću katetera pod sumnjom da je bio pod uticajem alkohola ili droge tokom vožnje.
– Primjenjivost člana 3. prema predmetu Bouyid v. Belgium [GC], br. 23380/09, paragraf 86 presude, ECHR 2015, paragrafi
34-35 presude i pojam “ljudskog dostojanstva”.

– Zabrana nečovječnog i ponižavajućeg postupanja: procjena uplitanja u fizički integritet osobe izvršena s ciljem pribavljanja dokaza koji bi se mogli dobiti drugim putem (uzorak krvi): paragraf 58 i paragraf 72 presude. Usporedite sa predmetom Jalloh v. Germany [GC], br. 54810/00, paragrafi 70-71 presude, ECHR 2006-IX.
Utvrđena povreda člana 3. Konvencije.

https://www.bosna-forum.eu/