Kategorija: Sudska praksa

Izvrsenje diobom stvari

IZVRŠENJE DIOBOM STVARI

Član 218

Mjesna nadležnost

Za odlučivanje o prijedlogu za izvršenje diobom zajedničke stvari i za provedbu tog izvršenja mjesno je nadležan sud na čijem se području nalazi stvar.

Član 219

Fizička dioba

(1) Fizičku diobu zajedničke stvari sud će odrediti ako je takva dioba predviđena izvršnom ispravom.

(2) Pojedine radnje provođenja fizičke diobe preduzima, prema okolnostima slučaja, sudija ili po njegovom ovlaštenju stručni saradnik ili sudski izvršilac.

(3) Sud će pozvati učesnike da prisustvuju provođenju diobe.

(4) U slučaju potrebe sud će odrediti i vještačenje.

Član 220

Dioba prodajom

Ako na osnovu izvršne isprave zajedničku stvar treba radi njene diobe prodati, prodaja će se obaviti na način propisan ovim zakonom za izvršenje na pokretnoj ili nepokretnooj stvari, osim ako se stranke o pojedinim pitanjima drugačije ne sporazumiju.

Član 221

Određivanje načina diobe rješenjem suda

(1) Sud odlučuje, prema propisima o vlasničko-pravnim odnosima, hoće li se dioba obaviti fizički ili prodajom, ako izvršnom ispravom način diobe nije određen niti su se stranke o tome sporazumjele.

(2) Dioba će se obaviti prodajom ako se u izvršnom postupku utvrdi da fizička dioba, određena izvršnom ispravom, nije moguća ili je moguća samo uz znatno smanjenje vrijednosti stvari.

Član 222

Troškovi postupka

(1) Troškove provođenja izvršenja prema odredbama glave XXI ovog zakona, snose svi sudionici srazmjerno vrijednosti svojih udjela u zajedničkoj stvari.

(2) Stranka koja je prouzrokovala posebne troškove dužna ih je naknaditi onim strankama koje su ih imale.

XXII – OSTVARENJE POTRAŽIVANJA NA DAVANJE IZJAVE VOLJE I UPISIVANJE U JAVNE REGISTRE

Član 223

Bezuvjetno potraživanje

(1) Ako je dužnik odlukom koja ima svojstvo izvršne isprave obavezan na davanje izjave volje, smatra se da je izjavu sadržine kao u izvršnoj ispravi dao momentom pravosnažnosti te odluke.

(2) Ako je dužnik sudskim ili upravnim poravnanjem obavezan na davanje izjave volje, smatra se da je izjavu sadržine kao u poravnanju dao danom dospijeća njegove obaveze.

Član 224

Uvjetno potraživanje

Ako ispunjenje potraživanja na davanje izjave volje zavisi od ispunjenja neke obaveze povjerioca ili kojeg drugog uvjeta, smatra se da je dužnik dao izjavu volje kad povjerilac ispuni svoju obavezu ili kad bude ispunjen koji drugi uvjet.

Član 225

Upis prava u javne registre

(1) Odredbe čl. 223. i 224. ovog zakona na odgovarajući način i saglasno pravilima vođenja javnih knjiga primjenit će se kada je izvršnom ispravom utvrđena obaveza davanja isprave podobne za upis u javni registar.

(3) Ako je izvršnom ispravom naložen upis u javni registar obavit će se na osnovu izvršne isprave na kojoj je potvrda o izvršnosti.

XXIII – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 226

Postupci u toku

Postupak izvršenja započet do dana početka primjene ovog zakona okončat će se prema odredbama ovog zakona.

Član 227

Važenje odredbi o zasnivanju založnog prava na nepokretnim i pokretnim stvarima na osnovu

Član 228

Prestanak važenja odredbi drugih zakona

U izvršnom postupku reguliranim ovim zakonom ne primjenjuju se odredbe drugih zakona koje se odnose na zahtjev za odlaganje i prekid izvršenja.

Član 229

Prestanak važenja važećih zakona o izvršnom postupku

Danom primjene ovog zakona prestaje primjena zakona kojima je uređen izvršni postupak, a koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana početka primjene ovog zakona.

Član 230

Stupanje na snagu Zakona

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a počet će se primjenjivati po isteku 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

 

Samostalni članovi Zakona o dopunama
Zakona o izvršnom postupku

(“Sl. novine FBiH”, br. 33/2006 i 39/2006 – ispr.)

Član 2

“Za izvršenja na teret sredstava budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada i općine, po pravomoćnim i izvršnim sudskim presudama po djelima terorizma, ubojstva i nanošenja teških tjelesnih povreda, ne ograničava se utrošak budžetskih sredstava predviđen u st. 3. i 4. člana 1. ovog Zakona.”

Član 3

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

https://www.pravobih.com

Izvrsenje radi vracanja zaposlenog na rad ili u sluzbu

IZVRŠENJE RADI VRAĆANJA ZAPOSLENOG NA RAD ODNOSNO U SLUŽBU

Član 214
Mjesna nadležnost
Za odlučivanje o prijedlogu za izvršenje na osnovu izvršne isprave kojom je poslodavcu naloženo da zaposlenika vrati na rad i da člana organa izvršenika vrati u službu i za provedbu izvršenja, mjesno je nadležan sud na čijem je području zasnovan radni odnos.
Član 215
Rok za podnošenje prijedloga za izvršenje
(1) Prijedlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave kojom je poslodavcu naloženo da zaposlenog vrati na rad odnosno u službu može se podnijeti u roku od 30 dana od dana kada je tražilac izvršenja stekao pravo da taj prijedlog podnese.
(2) Smatra se da je radnik stekao pravo da podnese prijedlog iz stava 1. ovog člana po isteku roka za dobrovoljno izvršenje određeno u izvršnoj ispravi.
Član 216
Način provođenja izvršenja
Izvršenje na osnovu izvršne isprave kojom je izvršeniku naloženo da tražioca izvršenja vrati na rad odnosno u službu provodi se primjenom odgovarajućih odredbi člana 17. i odredbama glave XIX ovog zakona o izvršenju radi ostvarenja obaveze na radnju koju može obaviti samo izvršenik.
Član 217
Nadoknada plaće u slučaju vraćanja zaposlenog na rad
(1) Tražilac izvršenja koji je podnio prijedlog da bude vraćen na rad odnosno u službu može predložiti da sud donese rješenje kojim će odrediti da mu je izvršenik dužan isplatiti na ime plaće mjesečne iznose dospjele od pravosnažnosti odluke pa dok ponovo ne bude vraćen na posao, te odrediti izvršenje radi naplate dosuđenih iznosa.
(2) Prijedlog za naknadu može se spojiti s prijedlogom za izvršenje radi vraćanja na rad, odnosno u službu ili može biti podnesen naknadno do završetka izvršnog postupka.
(3) Rješenje kojim se prijedlog za naknadu prihvata ima djelovanje rješenja kojim se utvrđuje postojanje obaveze izvršenika i djelovanje rješenja o izvršenju.
(4) Izvršenik može predložiti da se rješenje iz stava 3. ovog člana stavi izvan snage ako su se nakon njegovog donošenja izmijenile okolnosti na osnovu kojih je doneseno.
(5) Mjesečna naknada plaće određuje se u iznosu koji bi tražilac izvršenja ostvario da je bio na radu. Mjesečna naknada obuhvata i plaćanje poreza te drugih davanja po osnovi plaće.
(6) Tražilac izvršenja može svoje pravo na nadoknadu ostvarivati i u posebnom postupku pred sudom.
(7) Ako je sud djelimično prihvatio zahtjev za isplatu naknade, uputit će tražioca izvršenja da ostatak ostvaruje u postupku pred sudom.

https://www.webdesignstudio.ba

Izvrsenje radi ostvarenja potrazivanja na radnju, trpljenje ili necinjenje

IZVRŠENJE RADI OSTVARENJA POTRAŽIVANJA NA RADNJU, TRPLJENJE ILI NEČINJENJE

Član 207

Mjesna nadležnost

Ako je izvršenik dužan po izvršnoj ispravi obaviti određenu radnju ili trpjeti određene radnje ili se suzdržati od određene radnje, za odlučivanje o prijedlogu za izvršenje i za provedbu izvršenja mjesno je nadležan sud na čijem području izvršenik treba ispuniti obavezu po izvršnoj ispravi.

Član 208

Izvršenje radi ostvarenja obaveze na radnju koju može obaviti i drugo lice

(1) Izvršenje radi ostvarenja obaveze na radnju koju može obaviti i drugo lice provodi se tako da sud ovlašćuje tražioca izvršenja da na trošak izvršenika povjeri drugom licu da tu radnju obavi ili da je obavi on sam.

(2) U prijedlogu za izvršenje tražilac izvršenja može predložiti da sud rješenjem naloži izvršeniku da unaprijed položi određeni iznos kod suda potreban za podmirenje troškova koji će nastati obavljanjem radnje od drugog lica ili tražioca izvršenja. Visinu iznosa sud određuje po slobodnoj ocjeni, uzimajući u obzir, po mogućnosti, troškovnik lica ovlaštenog za obavljanje takve radnje koji uz prijedlog za izvršenje priloži tražilac izvršenja.

(3) Konačno rješenje o visini troškova iz stava 2. ovog člana sud donosi na prijedlog tražioca izvršenja odnosno izvršenika. Ako se naknadno pokaže da je na osnovu rješenja iz stava 2. ovog člana pribavljeno od izvršenika više sredstava nego što je bilo potrebno za pokriće troškova obavljanja radnje i troškova izvršnog postupka, sud će, na izvršenikov prijedlog, razliku vratiti izvršeniku ako on raspolaže sredstvima pribavljenim od izvršenika, odnosno naložit će tražiocu izvršenja da u određenom roku tu razliku vrati ako je njemu stavljena na raspolaganje.

Član 209

Izvršenje radi ostvarenja obaveze na radnju koju može obaviti samo izvršenik

(1) Ako radnju može obaviti samo izvršenik sud će rješenjem o izvršenju odrediti izvršeniku primjereni rok za ispunjenje obaveze.

(2) Rješenjem o izvršenju sud će istovremeno zaprijetiti izvršeniku, a i odgovornim licima u izvršeniku pravnom licu da će im izricati novčane kazne u skladu sa članom 17. ovog zakona ako u određenom roku ne ispune obavezu.

(3) Ako izvršenik u roku koji mu je određen ne ispuni obavezu, sud će, na prijedlog tražioca izvršenja, dalje postupati prema odredbama člana 17. ovog zakona.

(4) Izvršenik koji je ispunio svoju obavezu u roku koji mu je sud odredio, dužan je bez odlaganja o tome obavijestiti sud i priložiti nesumnjive dokaze o tome. Nesumnjivim će se dokazom smatrati ovjerena pisana izjava tražioca izvršenja o tome da je radnja obavljena, zapisnik sudskog izvršioca o obavljanju radnje, nalaz i mišljenje sudskog vještaka da je radnja obavljena i sl. U protivnom, smatrat će se da radnja nije obavljena.

(5) Ako radnja koju može obaviti samo izvršenik ne zavisi isključivo o njegovoj volji (npr. stvaranje određenog umjetničkog djela i sl.), tražilac izvršenja nema pravo tražiti izvršenje iz stava 1. ovog člana, već samo nadoknadu štete.

Član 210

Izvršenje radi ostvarenja obaveze na trpljenje i nečinjenje

(1) Ako je izvršenik dužan trpiti preduzimanje neke radnje ili se suzdržavati od njenog preduzimanja, sud će, na prijedlog tražioca izvršenja koji tvrdi da se izvršenik ponaša protivno svojoj obavezi, rješenjem naložiti izvršeniku da se ponaša u skladu sa svojom obavezom i zaprijetiti mu novčanom kaznom u skladu sa članom 17. ovog zakona ako se nastavi tako ponašati.

(2) Tražilac izvršenja može podnijeti prijedlog da se izvršeniku izrekne novčana kazna zato što se i nakon naloga suda ponašao protivno svojoj obavezi u roku od 15 dana od saznanja za takvo ponašanje, a najkasnije u roku od jedne godine od povrede obaveze. Ako ovi rokovi bezuspješno proteknu, sud će rješenjem odbiti zahtjev za izricanje novčane kazne i obustaviti postupak, a tražilac izvršenja gubi pravo na podnošenje novog prijedloga za izvršenje na osnovu te izvršne isprave.

(3) Na izvršenje iz stava 1. ovog člana na odgovarajući se način primjenjuju odredbe člana 209. ovog zakona.

Član 211

Izvršenje radi uspostavljanja prijašnjeg stanja

(1) Ako je zbog ponašanja izvršenika protivno obavezi iz izvršne isprave nastala promjena koja nije u skladu s pravom tražioca izvršenja, sud će ovlastiti tražioca izvršenja, na njegov prijedlog, da sam, a po potrebi i uz pomoć sudskog izvršioca, uspostavi prijašnje stanje na trošak i rizik izvršenika.

(2) U pogledu polaganja iznosa potrebnog za podmirenje troškova za uspostavljanje prijašnjeg stanja i određivanja konačne visine tih troškova primjenjuju se odredbe o troškovima za izvršenje radnje koju može pored izvršenika obaviti i drugo lice.

(3) Ako je do promjena iz stava 1. ovog člana došlo nakon nastanka izvršne isprave, sud će postupiti u skladu s odredbom stava 1. ovog člana tek pošto utvrdi da je do promjene došlo zbog ponašanja izvršenika.

Član 212

Ponovno smetanje posjeda

(1) Ako je na osnovu izvršne isprave, donesene u postupku zbog smetanja posjeda, izvršenje provedeno ili je izvršenik dobrovoljno ispunio svoju obavezu, pa poslije toga ponovo učini smetanje posjeda, koje se u biti ne razlikuje od prijašnjeg, sud će na prijedlog tražioca izvršenja, na osnovu iste izvršne isprave, ako je njom zabranjeno takvo buduće ponašanje, donijeti novo rješenje o izvršenju radi uspostave prijašnjeg stanja, ako je to potrebno, i zaprijetiti izvršeniku izricanjem novčane kazne ako ponovo počini smetanje posjeda. U tom se slučaju na odgovarajući način primjenjuju odredbe čl. 209. i 210. ovog zakona.

(2) Prijedlog za izvršenje iz stava 1. ovog člana tražilac izvršenja može podnijeti u roku od 30 dana od dana saznanja za ponovno smetanje posjeda, a najkasnije u roku od jedne godine nakon ponovljenog smetanja.

Član 213

Pravo na nadoknadu štete

Odredbama glave XIX ovog zakona ne dira se u pravo tražioca izvršenja da u parnici traži nadoknadu štete koja mu je nanesena time što se izvršenik ponašao protivno svojoj obavezi utvrđenoj u izvršnoj ispravi.

https://www.pravobih.com

Izvrsenje radi ispraznjenja i predaje nepokretne stvari

Izvrsenje radi ispraznjenja i predaje nepokretne stvari

Član 202
Mjesna nadležnost
Za odlučivanje o prijedlogu za izvršenje radi ispražnjenja i predaje nepokretnosti i za provedbu tog izvršenja, mjesno je nadležan sud na čijem se području nepokretnost nalazi.
Član 203
Način provođenja izvršenja
(1) Izvršenje radi ispražnjenja i predaje nepokretnosti provodi se tako da sudski izvršilac, nakon što udalji lice i ukloni stvari s nepokretnosti, predaje nepokretnost u posjed tražioca izvršenja.
(2) Ispražnjenju i predaji nepokretnosti može se pristupiti nakon isteka osam dana od dana dostave rješenja o izvršenju, ako prigovor nije izjavljen, odnosno dostave rješenja kojim je prigovor izvršenika odbijen.
(3) Ako je to potrebno, sud će protiv lica koja ometaju provođenje izvršenja izreći novčane kazne iz člana 17. ovog zakona.
(4) Na zahtjev suda, policija i organ socijalnog staranja, dužni su pružiti svu potrebnu pomoć u provođenju radnji iz stava 1. ovog člana.
(5) Potrebnu radnu snagu i prijevozna sredstva radi provođenja izvršenja dužan je osigurati tražilac izvršenja na zahtjev sudskog izvršioca koji tražiocu izvršenja mora biti saopćen najkasnije osam dana prije provođenja izvršenja.
Član 204
Uklanjanje pokretnih stvari
(1) Pokretne stvari koje su uklonjene s nepokretnosti predaju se izvršeniku, a ako on nije prisutan odraslom članu njegovog domaćinstva ili njegovom punomoćniku.
(2) Ako pri preduzimanju izvršnih radnji nije prisutno nijedno od lica kojima se stvari mogu predati, ili ih ta lica neće da prime, stvari se predaju na čuvanje drugom licu na trošak izvršenika. Tražilac izvršenja je dužan osigurati drugo lice kojem će se predati uklonjene stvari. Tražilac izvršenja može sam preuzeti stvari izvršenika na čuvanje.
(3) Uklonjene stvari predaje na čuvanje drugom licu ili tražiocu izvršenja sudski izvršilac. Radnju sudskog izvršioca potvrđuje sud zaključkom. Sud može naknadno zaključkom odrediti da se stvari povjere nekom trećem licu umjesto onom kome su predate.
(4) O predaji drugom licu i o troškovima čuvanja sud obavještava izvršenika, ako je to moguće, ostavljajući mu primjeren rok u kojem može zatražiti predaju stvari nakon što nadoknadi troškove čuvanja.
(5) Uz obavijest iz stava 4. ovog člana sud će upozoriti izvršenika da će, nakon isteka određenog roka, stvari biti prodate i da će se iz prodajne cijene namiriti troškovi čuvanja i prodaje stvari.
Član 205
Prodaja pokretnih stvari
(1) Sud će po službenoj dužnosti odrediti zaključkom prodaju stvari za račun izvršenika, ako ovaj u ostavljenom roku ne zatraži njihovu predaju i ne naknadi troškove čuvanja.
(2) Dio cijene postignut prodajom koji preostane nakon podmirenja troškova čuvanja i prodaje stvari polaže se kod suda u korist izvršenika.
(3) Prodaja stvari obavlja se prema odredbama glave XI ovog zakona o izvršenju na pokretnim stvarima.
Član 206
Izvršenje radi naplate troškova postupka
(1) Tražilac izvršenja može u prijedlogu za izvršenje radi ispražnjenja i predaje nepokretnosti zatražiti da se zajedno s izvršenjem odredi izvršenje na izvršenikovim pokretnim stvarima koje treba ukloniti s nepokretnosti radi naplate troškova izvršnog postupka.
(2) Izvršenje iz stava 1. ovog člana određuje se i provodi prema pravilima glave XI ovog zakona o izvršenju na izvršenikovim pokretnim stvarima radi naplate novčanog potraživanja, a na prijedlog tražioca izvršenja. Sud rješenjem određuje izvršenje.

 

https://www.forum-bosanskog-naroda.de

Izvrsenje radi predaje i isporuke pokretnih stvari

IZVRŠENJE RADI PREDAJE I ISPORUKE POKRETNIH STVARI

Član 196

Mjesna nadležnost

Član 197

Izvršenje radi predaje određenih stvari koje se nalaze kod izvršenika ili trećeg lica

(1) Izvršenje radi predaje jedne ili više određenih stvari koje se nalaze kod izvršenika provodi se tako što sudski izvršilac oduzima te stvari od izvršenika i predaje ih uz potvrdu tražiocu izvršenja.

(2) Na način iz stava 1. ovog člana izvršenje će se provesti i kad se stvari nalaze kod trećeg lica koje ih je voljno predati sudskom izvršiocu.

(3) Ako treće lice nije voljna predati stvari, tražilac izvršenja može sudu predložiti da na njega prenese izvršenikovo potraživanje prema trećem licu na predaju stvari.

(4) Na postupak po prijedlogu iz stava 3. ovog člana primjenjuju se odredbe glave XVII ovog zakona o izvršenju nad potraživanjima izvršenika da se predaju ili isporuče pokretne stvari.

Član 198

Izvršenje radi predaje određenih stvari koje se nisu mogle naći kod izvršenika niti kod trećeg lica

(1) Ako stvari nisu nađene kod izvršenika, niti kod trećeg lica sud će u istom postupku, na prijedlog tražioca izvršenja, procijeniti vrijednost tih stvari i rješenjem naložiti izvršeniku da tražiocu izvršenja u određenom roku isplati iznos te vrijednosti.

(2) Tražilac izvršenja može prijedlog iz stava 1. ovog člana podnijeti u roku od tri dana od dana obavijesti da stvari nisu nađene. Ako tražilac izvršenja ne podnese taj prijedlog u određenom roku, sud će obustaviti izvršenje.

(3) Na osnovu rješenja iz stava 1. ovog člana tražilac izvršenja može predložiti u istom postupku izvršenje radi naplate dosuđenog iznosa. Taj se prijedlog mora podnijeti najkasnije u roku od osam dana od donošenja rješenja iz stava 1. ovog člana.

(4) Ako prijedlog iz stava 3. ovog člana ne bude podnesen u određenom roku sud će obustaviti izvršenje, te ukinuti rješenje iz stava 1. ovog člana i druge provedene radnje.

(5) Tražilac izvršenja može zajedno s prijedlogom za izvršenje iz člana 197. st. 1. i 2. ovog zakona spojiti i prijedlog za donošenje rješenja iz stava 1. ovog člana. U tom se slučaju izvršenje prema članu 197. ovog zakona i postupak iz ovog člana provode istovremeno. Sud može odrediti izvršenje u smislu odredbe stava 3. ovog člana i započeti s njezinim provođenjem, ali se radnje unovčenja zaplijenjenih dijelova imovine izvršenika ili prijenos sredstava s njegovog računa ne mogu provesti prije nego što se utvrdi da se izvršenje iz člana 197. st. 1. i 2. ovog zakona nije moglo provesti.

(6) Ako se izvršenje iz člana 197. st. 1. i 2. ovog zakona provede sud će po službenoj dužnosti obustaviti izvršenje, te ukinuti rješenje iz stava 1. ovog člana i druge provedene radnje u smislu odredbe stava 5. ovog člana. U tom slučaju tražilac izvršenja snosi u cijelosti troškove izazvane podnošenjem prijedloga iz stava 5. ovog člana.

Član 199

Izvršenje radi isporuke zamjenljivih stvari koje se nalaze kod izvršenika ili trećeg lica

Ako je izvršnom ispravom utvrđena obaveza na isporuku određene količine zamjenjivih stvari koje se nalaze kod izvršenika ili trećeg lica, izvršenje se provodi na način propisan za predaju određenih stvari.

Član 200

Izvršenje kad zamjenjive stvari nisu nađene kod Izvršenika, niti kod trećeg lica

(1) Ako stvari nisu nađene kod izvršenika, niti kod trećeg lica izvršenje će se provesti uz odgovarajuću primjenu odredbi člana 198. ovog zakona. Prilikom procjene vrijednosti stvari uzet će se u obzir potreba njihove nabavke na drugoj strani.

(2) Ako tokom izvršnog postupka dođe do promjene vrijednosti zamjenjivih stvari, tražilac izvršenja može zatražiti od suda novu procjenu, te naložiti izvršeniku plaćanje razlike u vrijednosti. U tom slučaju primjenjuju se na odgovarajući način odredbe stava 1. ovog člana.

Član 201

Pravo na nadoknadu štete

Odredbama glave XVII ovog zakona ne dira se u pravo tražioca izvršenja da u parnici traži od izvršenika nadoknadu štete koja mu je nanesena tim što mu predaja, odnosno isporuka stvari nije obavljena.

 

https://www.forum-bosanskog-naroda.de

Izvrsenje radi ostvarenja nenovcanog potrazivanja

IZVRŠENJE RADI OSTVARENJA NENOVČANOG POTRAŽIVANJA

XVI – SUDSKI PENALI
Član 194
Izricanje sudskih penala
(1) Kad izvršenik ne izvrši u roku neku svoju nenovčanu obavezu utvrđenu izvršnom ispravom, sud koji bi bio nadležan da odredi izvršenje na nenovčanom potraživanju će u izvršnom postupku, na prijedlog tražioca izvršenja, rješenjem odrediti izvršeniku naknadni primjereni rok i izreći izvršeniku da će, ako svoju obavezu ne ispuni u tom roku, biti dužan isplatiti tražiocu izvršenja određeni iznos novca za svaki dan zakašnjenja ili koju drugu jedinicu vremena (sudski penali), u smislu pravila o obligacionim odnosima počev od isteka tog roka.
(2) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti samo žalba u roku od osam dana. Žalba ne odlaže izvršenje.
(3) Naknadno određeni primjereni rok iz stava 1. ovog člana počinje teći od dostave izvršeniku prvostepenog rješenja kojim je taj rok određen. Žalba ne utiče na tok tog roka.
(4) Ako izvršenik najkasnije u roku od 15 dana nakon pravosnažnosti rješenja iz stava 1. ovog člana ispuni svoju obavezu sud može u istom izvršnom postupku, na zahtjev izvršenika podnesen u roku od osam dana od ispunjenja obaveze, smanjiti iznos dosuđenih penala vodeći računa o svrsi zbog koje je naredio njihovo plaćanje. Podnošenje tog zahtjeva bez uticaja je na određivanje i provođenje izvršenja na osnovu pravosnažnog rješenja o plaćanju sudskih penala iz stava 1. ovog člana.
(5) Plaćanje sudskih penala može se tražiti sve dok se, na osnovu izvršne isprave, ne predloži izvršenje radi ostvarenja nenovčanog potraživanja.
(6) Pravo na sudske penale prestaje od dana podnošenja prijedloga za izvršenje iz stava 5. ovog člana. Prinudna naplata sudskih penala dospjelih do toga dana može se tražiti u smislu člana 195. ovog zakona.
(7) Ako izvršenje iz stava 6. ovog člana bude obustavljeno pravo tražioca izvršenja na sudske penale ponovo se može ostvarivati.
Član 195
Izvršenje radi naplate dosuđenih penala
(1) Na osnovu pravosnažnog rješenja o plaćanju sudskih penala iz člana 194. ovog zakona, sud će u istom izvršnom postupku u kojem je donio to rješenje, na prijedlog tražioca izvršenja, donijeti rješenje o izvršenju radi prinudne naplate dosuđenih penala.
(2) Ako izvršenik u prigovoru protiv rješenja o izvršenju istakne da je svoju obavezu ispunio sud će njegov prigovor prihvatiti u izvršnom postupku samo ako njegovu osnovanost dokaže javnom ili privatnom ispravom koja ima značenje javne isprave.

https://www.bih-pravo.org/

Izvrsenje na dionici i ostalim registriranim vrijednosnim papirima

IZVRŠENJE NA DIONICI I OSTALIM REGISTRIRANIM VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA, TE NA ČLANSKOM UDJELU U PRAVNOM LICU
Član 187
Mjesna nadležnost
(1) Za odlučivanje o prijedlogu za izvršenje na dionici i ostalim registriranim vrijednosnim papirima (u daljem tekstu: dionice), te osnivačkom ili drugom udjelu u pravnom licu i za provedbu tog izvršenja, mjesno je nadležan sud na čijem se području nalazi prebivalište odnosno sjedište izvršenika kao vlasnika dionice ili udjela.
(2) U slučaju da izvršenik nema prebivalište odnosno boravište ili sjedište na području Bosne i Hercegovine, mjesno je nadležan sud prema mjestu sjedišta emitenta vrijednosnih papira odnosno sjedišta pravnog lica u kojem izvršenik ima udio.
Član 187a
Izuzimanje od izvršenja
Ne može se odrediti izvršenje na dionici, ostalim registriranim vrijednosnim papirima, osnivačkom ili drugom ulogu u pravnom licu koji su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova.
Član 188
Izvršne radnje
(1) Na dionici izvršenje se provodi pljenidbom dionice, njezinom procjenom i prodajom, te namirenjem tražioca izvršenja. Izuzetno, dionica se, na prijedlog tražioca izvršenja, a uz saglasnost izvršenika, može prenijeti na tražioca izvršenja u nominalnoj vrijednosti umjesto isplate.
(2) Na udjelu u pravnom licu izvršenje se provodi pljenidbom udjela, njegovom procjenom i prodajom, te namirenjem tražioca izvršenja.
(3) Izvršne radnje iz ovog člana provode se i kada je ugovorom ili pravilima pravnog lica ograničeno ili zabranjeno raspolaganje dionicama ili udjelima.
Član 189
Pljenidba dionice
(1) Pljenidba dionice obavlja se dostavom rješenja o izvršenju Registru vrijednosnih papira. Pljenidbom tražilac izvršenja stiče založno pravo na dionici. Rješenje o izvršenju se istovremeno dostavlja depozitaru i emitentu dionice.
(2) Registar vrijednosnih papira dužan je u Registru upisati da je na dionici zasnovano založno pravo u korist tražioca izvršenja momentom prijema rješenja o izvršenju. Registar je dužan bez odlaganja obavijestiti sud o zakonskim smetnjama za zasnivanje založnog prava.
(3) Nakon upisa pljenidbe u registar vrijednosnih papira, registar ne smije u odnosu na zaplijenjene dionice obaviti u registru bilo koji upis na osnovu raspolaganja izvršenika. Registar je dužan, bez odlaganja, obavijestiti sud o svakoj promjeni u pogledu zaplijenjenih dionica, posebno o prisilnom izvršenju radi naplate kojeg drugog potraživanja ili o osiguranju takvog potraživanja.
(4) Izvršeniku je zabranjeno raspolagati zaplijenjenom dio- nicom. Upozorenje o toj zabrani, te o krivično-pravnim posljedicama njene povrede unijet će se u rješenje o izvršenju.
Član 190
Procjena i prodaja dionica, te namirenje tražilaca izvršenja
(1) Dionice koje se prema zakonu i propisima Komisije za vrijednosne papire obavezno uvrštavaju u promet na berzi i drugim uređenim javnim tržištima, prodaju se u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima, uz posredovanje brokera kojeg sud odabere nakon izvršnosti rješenja o izvršenju. Namirenje lica u postupku izvršenja obavlja se uz odgovarajuću primjenu odredbi glave XI ovog zakona o izvršenju na pokretnim stvarima.
(2) Dionice koje se prema zakonu i propisima Komisije za vrijednosne papire obavezno ne uvrštavaju u promet na berzi i drugim uređenim javnim tržištima, prodaju se na javnom nadmetanju ili neposrednom pogodbom. Neposrednom pogodbom dionice prodaje sudski izvršilac ili lice ovlašteno za prodaju dionica kojem je sud povjerio prodaju. Sudski izvršilac ili lice ovlašteno za prodaju dionica sklapaju ugovor o prodaji dionica u ime izvršenika na osnovu zaključka suda koji ih na to ovlašćuje.
(3) Ako se dionice prodaju na javnom nadmetanju ili neposrednom pogodbom, procjena, utvrđivanje prodajne cijene i prodaja dionica, te namirenje tražioca izvršenja obavljaju se uz odgovarajuću primjenu odredbi glave XI ovog zakona o izvršenju nad pokretnim stvarima.
(4) Ako se dionice iz stava 1. ovog člana ne prodaju u roku od dva mjeseca od dana prve ponude za prodaju na berzi ili u slučaju neuspjele prodaje iz stava 2., tražilac izvršenja može zahtijevati izvršenje putem prijenosa dionice u vlasništvo umjesto isplate. Rješenje o prijenosu dionice se dostavlja Registru vrijednosnih papira.
(5) Sud će o pravu iz stava 4. ovog člana izvijestiti tražioca izvršenja kada se ispune uvjeti iz stava 4. ovog člana i pozvati ga da u određenom roku podnese prijavu za prijenos dionica.
(6) Ako tražilac izvršenja ne podnese prijavu iz stava 5. ovog člana, postupak će se obustaviti.
Član 191
Izvršenje na osnivačkom ili drugom udjelu u pravnom licu
(1) Zapljena osnivačkog ili drugog udjela vrši se dostavljanjem rješenja o izvršenju registarskom sudu, odnosno drugom nadležnom registarskom tijelu radi zabilježbe založnog prava.
(2) Odredbe glave XIV i odredbe ovog zakona o izvršenju nad pokretnim stvarima na odgovarajući se način primjenjuju i na izvršenje nad osnivačkim ili drugim udjelom u pravnom licu.
Član 192
Pravo preče kupovine
Ako drugi dioničari odnosno suosnivači ili sunosioci udjela imaju pravo preče kupovine zasnovano na zakonu, ugovoru ili pravilima pravnog lica, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe člana 83. ovog zakona.

https://epravo.ba/

Izvrsenje na potrazivanju da se predaju ili isporucuje pokretne stvari

IZVRŠENJE NA POTRAŽIVANJU DA SE PREDAJU ILI ISPORUČE POKRETNE STVARI ILI DA SE PREDA NEPOKRETNOST

Član 177
Mjesna nadležnost
Za odlučivanje o izvršnom prijedlogu na izvršenikovom potraživanju da mu se preda određena pokretna ili nepokretna stvar ili da mu se isporuči određena količina pokretnih stvari i za provedbu tog izvršenja mjesno je nadležan sud na čijem se području nalaze te stvari.
Član 178
Izvršne radnje
Izvršenje na izvršenikovom potraživanju da se predaju ili isporuče pokretne stvari ili da se preda nepokretnost provodi se zaplijenom tog potraživanja, njegovim prijenosom na tražioca izvršenja i prodajom stvari.
Član 179
Djelovanje prijenosa
Prijenos zaplijenjenog izvršenikovog potraživanja ima djelovanje prijenosa novčanog potraživanja radi naplate.
Član 180
Nedospjelost izvršenikovog potraživanja
Ako izvršenikovo potraživanje još nije dospjelo sud će naložiti izvršenikovom dužniku predaju stvari nakon dospijeća.
Član 181
Tužba protiv izvršenikovog dužnika
Protiv izvršenikova dužnika koji nije voljan stvari da preda tražilac izvršenja može tužbom tražiti predaju, ako o obavezi predaje nema izvršnu ispravu.
Član 182
Primjena odredbi o izvršenju na novčanom potraživanju
Odredbe glave XII ovog zakona o izvršenju na novčanom potraživanju izvršenika na odgovarajući se način primjenjuju i na izvršenje na potraživanju da se predaju ili isporuče pokretne stvari ili da se preda nepokretnost, ako odredbama ovog zakona nije drukčije određeno.
2. Pokretne stvari
Član 183
Predaja stvari na čuvanje
(1) Rješenjem kojim se određuje prijenos izvršenikovog potraživanja sud će, prema prijedlogu tražioca izvršenja, naložiti izvršenikovom dužniku da pokretne stvari na koje se to potraživanje odnosi sam čuva, ako na to pristane, odnosno preda službenom licu ili drugom licu na čuvanje.
(2) Na čuvanje stvari na odgovarajući se način primjenjuju odredbe člana 122. ovog zakona.
Član 184
Prodaja stvari i namirenje tražioca izvršenja
Prodaja pokretnih stvari predatih na čuvanje te namirenje tražioca izvršenja obavljaju se prema odredbama glave XI ovog zakona o izvršenju na pokretnim stvarima.
3. Nepokretnosti
Član 185
Predaja tražiocu izvršenja
(1) Rješenjem kojim se određuje prijenos izvršenikovog potraživanja sud će naložiti izvršenikovom dužniku da nepokretnost na koju se to potraživanje odnosi preda tražiocu izvršenja.
(2) Tražilac izvršenja je dužan nepokretnosti, u ime i za račun izvršenika, upravljati kao dobar privrednik odnosno dobar domaćin i da sudu, na njegov zahtjev, položi račun o upravljanju.
Član 186
Prodaja i namirenje tražioca izvršenja
(1) Tražilac izvršenja može radi namirenja svog potraživanja u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana kad mu je nepokretnost predata predložiti sudu prodaju te nepokretnosti.
(2) Ako tražilac izvršenja ne predloži blagovremeno prodaju sud će obustaviti izvršenje i ukinuti sve provedene izvršne radnje.
(3) Nepokretnost se prodaje i tražilac izvršenja namiruje prema odredbama glave X ovog zakona o izvršenju na nepokretnostima.

 

https://www.webdesignstudio.ba/

Pravni stavovi Vrhovnog suda od 31.05.2018

PRAVNI STAVOVI USVOJENI U POSTUPKU RJEŠAVANJA SPORNIH PRAVNIH PITANJA

ČLAN 61. a) DO 61. f) ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

USVOJENI NA SJEDNICI GRAĐANSKOG ODJELJENJA VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, ODRŽANE DANA 31.05.2018. GODINE

 

 

 

 

 

 

„Kada prvostepeni sud nije definisao sporno pravno pitanje, na jasan i nedvosmislen način, takav zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja treba odbaciti temeljem člana 61. c) stav (1), a u vezi sa članom 61. b) ZPP-a i ne upuštati se u formulisanje tog pitanja.“

 

 

 

„Ako je Vrhovni sud Federacije BiH u nekoj svojoj odluci ili sjednici odjeljenja već odlučio o takvom pitanju, takav zahtjev treba odbaciti temeljem odredbe člana 61. c) stav (2) ZPP-a.“

 

 

 

„Kada se u vezi sa zahtjevom za rješavanje SPP-a zaključi da se radi o primjeni materijalnog prava na konkretno činjenično stanje, a ne radi se o tumačenju pravne norme kao neodređene, neprecizne ili nejasne, zahtjev treba odbiti temeljem odredbe člana 61. d) stav (2) ZPP-a.“

 

 

 

„Kada se općinski sud ne slaže s odlukom kantonalnog suda u kojoj je nakon žalbenog postupka, kantonalni sud izrazio svoje stanovište po navedenom spornom pravnom pitanju, takav zahtjev za rješavanje SPP-a treba odbaciti kao nedozvoljen temeljem člana 61. c) stav (1) ZPP-a.“

 

Procesno je ovlaštenje drugostepenog suda da cijeni potrebu održavanja rasprave pred tim sudom.

    BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

                   VRHOVNI SUD

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

         Broj: 49 0 Rs 026963 15 Rev            

         Sarajevo,  10.5.2018. godine

 

 

 

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u vijeću sastavljenom od sudija: Radenka Blagojevića, kao predsjednika vijeća, Fatime Imamović i Marijane Omerčaušević, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja: 1. B.P. iz K., P. bb i 2. M.P. iz F., D. broj …, koje zastupa punomoćnik Z.H., advokat iz V., Ulica M. broj …, protiv tuženog „B“ d.o.o. K., sa sjedištem u K., R. bb, radi uplate doprinosa, v.s. …KM, odlučujući o reviziji tuženog protiv presude Kantonalnog suda u Novom Travniku broj 49 0 Rs 026963 15 Rsž od 9.10.2015. godine, u sjednici vijeća održanoj dana 10.5.2018. godine, donio je sljedeću

 

                                                     P R E S U D U

 

Revizija se odbija.

 

Odbija se zahtjev tužitelja za naknadu troškova postupka nastalim u povodu revizije.

 

                                     O b r a z l o ž e n j e

 

Prvostepenom presudom Općinskog suda u Kiseljaku broj 49 0 Rs 026963 14 Rs od 26.3.2015. godine tuženom je naloženo da na ime tužitelja uplati doprinose za PIO/MIO Federalnom zavodu PIO/MIO i to za tužiteljicu P.B. u iznosu od … KM za period od … do … godine, a za tužitelja P.M. u iznosu od … KM za period od …do … godine, da nadležnom Fondu PIO/MIO dostavi podatke za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, te da tužiteljima naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od … KM.

 

Drugostepenom presudom Kantonalnog suda u Novom Travniku broj 49 0 Rs 026963 15 Rsž od 9.10.2015. godine žalba tuženog je odbijena i prvostepena presuda potvrđena.

 

Protiv drugostepene presude reviziju je blagovremeno izjavio tuženi zbog povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom, kako iz sadržaja revizije proizilazi, da se ista usvoji, drugostepena ukine i predmet vrati na ponovno suđenje.

 

U odgovoru na reviziju tužitelji su osporili osnovanost revizijskih prigovora i predložili da se revizija odbije, uz naknadu troškova sastava odgovora na reviziju u iznosu od …KM.

 

Ispitujući pobijanu presudu u granicama razloga navedenih u reviziji i po službenoj dužnosti u smislu odredbe člana 241. Zakona o parničnom postupku[1] (u daljem tekstu ZPP-a), koji se u ovom predmetu primjenjuje na osnovu člana 106. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku[2], ovaj sud je odlučio kao u izreci iz sljedećih razloga:

 

Revizija nije osnovana.

 

Nije osnovan revizijski razlog povrede odredaba parničnog postupka iz člana 209. ZPP-a učinjene u postupku pred drugostepenim sudom.

 

Neosnovano revident navodi da je drugostepena presuda nezakonita jer je donesena bez održavanja rasprave u smislu člana 217. ZPP-a.

 

U odnosu na ovaj prigovor revidentu se ukazuje da drugostepeni sud odlučuje o žalbi u sjednici vijeća ili na osnovu održane rasprave, kako je propisano članom 217. stav 1. ZPP-a. Kad vijeće drugostepenog suda cijeni da je radi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja potrebno da se pred drugostepenim sudom utvrde nove činjenice ili izvedu novi dokazi ili ponovo izvedu već izvedeni dokazi, zakazat će raspravu u smislu odredbe iz člana 217. stav 2. ZPP-a, što u konkretnom slučaju nije bili potrebno. Iz sadržaja i smisla navedene zakonske odredbe proizilazi da drugostepeni sud ima procesno ovlaštenje, a ne obavezu zakazivanja rasprave, zbog čega su neosnovani navodi tuženog kojima ukazuje na nezakonitost pobijane presude iz tih razloga.

 

Prema revidentu predmetna pravna stvar ne spada u sudsku nadležnost i nižestepeni sudovi su povrijedili član 16. ZPP-a kada nisu tužbu odbacili, pozivajući se pri tome na odredbe člana 128. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, prema kojoj odredbi se o uplati doprinosa rješava u upravnom postupku.

 

Ni ovaj prigovor nije osnovan jer kada zaposlenik zahtijeva od poslodavca uplatu doprinosa, radi se o građanskopravnom sporu, a na podnošenje tužbe protiv poslodavca za uplatu doprinosa zaposlenici su ovlašteni po odredbi člana 101. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

 

Nije učinjena ni povreda odredbe člana 77. ZPP-a jer su tužitelji izvođenje dokaza finansijskim vještačenjem predložili na pripremnom ročištu, kada je sud usvojio takav prijedlog a na glavnoj raspravi, na koju tuženi nije pristupio, izveden je dokaz čitanjem nalaza vještaka, što je pravilno cijenio i drugostepeni sud.

 

Izreka prvostepene presude, koju je drugostepeni sud, odbijajući žalbe stranaka, prihvatio, u svemu je jasna i razumljiva i ispunjava standarde propisane odredbom člana 191. stav 3. ZPP-a jer sadrži odluku o usvajanju tužbenog zahtjeva i u pogledu glavne stvari i u pogledu sporednih potraživanja. Takođe, nasuprot prigovorima revizije, obrazloženje pobijane presude sačinjeno je u svemu saglasno odredbama člana 191. stav 4. ZPP-a jer su nižestepeni sudovi naveli zahtjeve stranaka, dokaze, ocjenu dokaza, kao i propise na kojima su zasnovali presudu.

 

Ostali revizijski prigovori u odnosu na revizijski razlog povrede odredaba parničnog postupka odnose se na osporavanje pravilnosti i potpunosti utvrđenog činjeničnog stanja – osporava se nalaz vještaka, koji je po revidentu manjkav, jer ne sadrži kao sastavni dio platne liste tužitelja, zatim da su doprinosi uplaćeni po zaključenom sporazumu sa Poreznom upravom Federacije BiH … godine, što predstavlja činjenice koje se u revizijskom postupku ne mogu iznositi.

 

Ni materijalno pravo nije pogrešno primijenjeno.

 

Prema činjeničnim utvrđenjima prvostepenog suda, koja je kao pravilna prihvatio i drugostepeni sud i za koja je vezan revizijski sud, proizilazi da su tužitelji bili zaposlenici tuženog u utuženom periodu i to tužiteljica P. B. u vremenu od … do … godine, a tužitelj P.M. u periodu od … do … godine, da im je u istom periodu vršena isplata plaća a da tuženi, kao njihov poslodavac, na isplaćene plaće nije uplaćivao doprinose nadležnom Zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje, pa da tužiteljici P.B. nisu uplaćeni doprinosi za naznačeni period u iznosu od …KM, a tužitelju P.M. u iznosu od … KM, koji iznosi su utvrđeni finansijskim vještačenjem i koji su dosuđeni tužiteljima osporenom presudom.

 

Na tako utvrđeno činjenično stanje, nižestepeni sudovi su pravilno primijenili materijalno pravo, kojeg čine odredbe članova 101. stav 2., 118. stav 1. tačka 2. i 119. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju[3] i člana 11. Zakona o doprinosima[4] jer osiguranik ima pravo tužbom pred nadležnim sudom pokrenuti postupak protiv poslodavca ukoliko ovaj ne uplati doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa zakonom, da su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, između ostalih, i doprinosi na isplaćenu plaću na teret poslodavca, čiji obveznici su poslodavci, što je propisano navedenim odredbama.

 

Obrazlažući revizijski razlog pogrešne primjene materijalnog prava, tuženi osporava primjenu ovih odredaba jer da iste „predviđaju generalnu pravnu zaštitu stranke (radnika) povodom svojih prava i radnog odnosa“, ali da Zakon o doprinosima i Zakon o poreznoj upravi, kao lex specialis propisuju ovlaštenje za utvrđivanje postojanja i visine doprinosa po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja. Međutim, ovi navodi revidenta su neosnovani jer se navedeni zakonski propisi odnose na utvrđivanje i postupak naplate doprinosa od strane nadležnih institucija u odnosu na obveznike doprinosa, kao i sankcije u slučaju nepostupanja obveznika doprinosa u vezi sa tom njihovom obavezom. Međutim, u ovoj parnici radi se o pravu iz radnog odnosa, pravu zaposlenika da mu se na isplaćenu plaću plati obavezni doprinos, što čini poslodavac u korist nadležnog zavoda.

 

Revident u reviziji ponavlja prigovor da nižestepeni sudovi nisu cijenili Sporazum kojeg je tuženi zaključio sa Poreznom upravom Federacije BiH … godine, kojim su dogovoreni dinamika i način plaćanja duga od strane tuženog, koji obuhvata i neuplaćene doprinose za tužitelje. Međutim, osim što na ovaj način osporava pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja, revident se na isti ne može pozivati jer u toku postupka pred nižestepenim sudovima nije izvodio dokaz uvidom u isti.

 

U odnosu na prigovor da tuženi ne može izvršiti svoju obavezu koju mu je naložio sud, a na način da obavijesti o izvršenoj uplati nadležni Fond PIO/MIO, da je u tom dijelu obaveza nejasna, revidentu se ukazuje da je način obračuna i uplate doprinosa regulisan Uputstvom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa[5], (dalje Uputstvo) gdje je u glavi VII pod tačkom 22. navedeno da su obveznici obračuna i uplate doprinosa poslodavci koji isti vrše na računa Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a u postupku i metodom koji su detaljno razrađeni Uputstvom, donesenim na osnovu člana 20. Zakona o doprinosima.

 

Pravilna je i zakonita odluka o troškovima postupka, koju tuženi osporava zbog uvećanja troškova postupka za iznos PDV-a iz razloga što punomoćnik tužitelja nije dokazao da je PDV obveznik. Međutim, priloženi troškovnik od … godine sadrži broj upisa u registar poreznih obveznika punomoćnika tužitelja H.Z. – PDV broj … .

 

Kako se nisu ostvarili razlozi zbog kojih je revizija izjavljena, a nije učinjena ni povreda odredaba parničnog postupka na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti, to je revizija, na osnovu odredbe iz člana 248. ZPP-a, odbijena kao neosnovana.

 

Na osnovu odredbe iz člana 397. stav 1. u vezi sa članom 387. stav 1. ZPP-a odbijen je zahtjev tužitelja za naknadu troškova sastava odgovora na reviziju u iznosu od … KM jer ovi troškovi nisu bili potrebni za vođenje parnice.

 

 

Predsjednik  vijeća

Radenko Blagojević,s.r.

https://www.bih-pravo.org/

 

 

 

 

[1] (“Službene novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06)

[2] (“Službene novine FBiH“, broj 98/15)

[3] (“Službene novine Federacije BiH“, br. 29/98 do 59/06“)

[4] (“Službene novine Federacije BiH“ br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01 i 17/06)

[5] (“Službene novine Federacije BiH“, broj 10/02)