Uncategorized

Pravni portal > Uncategorized

POSTUPAK U SPOROVIMA O IZDRZAVANJU

Postupak u sporovima o izdržavanju Član 308. (1) O izdržavanju maloljetnog djeteta ili punoljetnog djeteta pod uvjetima određenim u st. 1. i 2. člana 216. ovog Zakona sud će odlučiti odlukom kojom utvrđuje da brak ne postoji, ili se poništava, ili razvodi i odlukom kojom utvrđuje materinstvo, ili očinstvo. (2) Odluku o izdržavanju djeteta iz stava 1. ovog člana sud će donijeti i u drugim slučajevima odvojenog života roditelja. (3) Sud će odluku o izdržavanju iz st. 1. i 2. ovog člana dostaviti nadležnom organu starateljstva. Član 309. Postupak u sporovima o izdržavanju pokreće se na zahtjev osobe kojoj je odredbama ovog Zakona priznato pravo na...

Continue reading

Agencija za nekretnine “OnTime”

TIM STRUČNJAKA ON TIME Agencija za nekretnine u svom sastavu ima posvećene uposlenike kojima je zadovoljstvo klijenata na prvom mjestu. JEDNOSTAVNOST I EFIKASNOST Od trenutka kontaktiranja odmah počinjemo sa našim aktivnostima na realizaciji Vaših potreba. SIGURNOST Sa nama možete biti sigurnu da će usluge biti završene u najkraćem roku, na najbolji mogući način. PERSONALIZIRANA USLUGA Sve naše usluge možemo pružiti uz maksimalno ispunjavanje potreba klijenata. Mob: +387 61 758 287  +387 62 215 807 Email: nedim@ontime.ba; info@ontime.ba ...

Continue reading

Dopuštenost revizije

Dopuštenost revizije     Zakon o izvršnom postupku isključio je mogućnost izjavljivanja revizije, pa u postupku provedenom primjenom odredbi citiranog Zakona, nema mjesta ocjeni ispunjavanja uslova za izjavljivanje revizije propisanih odredbama Zakona o parničnom postupku.   Iz obrazloženja: Postupak određivanja privremene mjere radi obezbjeđenja nenovčanog potraživanja se provodi primjenom odredbi člana 247. do 256. Zakona o izvršnom postupku pred Sudom BiH. Stoga se i u pogledu ulaganja pravnih lijekova izjavljenih protiv rješenja Suda, saglasno odredbi člana 253. navedenog Zakona, imaju primijeniti odredbe Zakona o izvršnom postupku. Naime, protiv rješenja sudije pojedinca donesenih na osnovu odredbi Zakona o izvršnom postupku pred Sudom BiH mogu se izjaviti žalba...

Continue reading

Obaveza utvrđivanja stepena sumnje o krivici potraživanog lica

Obaveza utvrđivanja stepena sumnje o krivici potraživanog lica (član 34. tačka h) i član 35. stav 5. tačka d) ZMPP) Zamoljena država nije u obavezi da cijeni stepen utvrđenosti krivice potraživanog lica, već isključivo činjenicu da uopšte postoji određena sumnja o počinjenju djela, dok će se ostale potrebne faze utvrđivanja krivice provoditi u postupku pred državom moliteljicom koja ga, uostalom, zbog toga i potražuje. Iz obrazloženja: Odredbom člana 34. tačka h) ZMPP kao jedna od pretpostavki za izučenje jeste i činjenica da ima dovoljno dokaza za sumnju13 da je stranac čije se izručenje traži učinio određeno krivično djelo ili da postoji pravosnažna osuđujuća presuda,...

Continue reading

Zamjena kazne zatvora novčanom kaznom (član 42a) KZ BiH

Zamjena kazne zatvora novčanom kaznom (član 42a) KZ BiH Zamjenom kazne zatvora novčanom kaznu u smislu člana 42a) KZ BiH ne mijenja se pravosnažna presuda kojom je izrečena kazna zatvora, obzirom da predmetna zamjena predstavlja samo poseban način ili model izvršenja već izrečene kazne presudom koja je postala pravosnažna. Stoga se na konkretnu situaciju ne mogu primijeniti pravila ili mogućnosti predviđeni članom 47. KZ BiH koja se odnosi na novčanu kaznu, odnosno odredbe o produženju roka za plaćanje novčane kazne. Iz obrazloženja: Prvostepeni Sud je primjenom odredbe člana 42 a) KZ BiH, povodom zahtjeva osuđenog zamijenio kaznu zatvora u trajanju od godinu dana...

Continue reading

Izuzimanje od izvrsenja

Izuzimanje od izvršenja (1) Predmet izvršenja ne mogu biti stvari van prometa kao ni rudno blago i druga prirodna bogatstva. (2) Predmet izvršenja ne mogu biti objekti, naoružanje i oprema za potrebe oružanih snaga i policije, kao ni novčana sredstva osigurana za te namjene. Član 8 Ograničenje sredstava i predmeta izvršenja (1) Sud rješenjem određuje izvršenje onim sredstvom i na onim predmetima koji su navedeni u izvršnom prijedlogu. (2) Ako je predloženo više sredstava ili više predmeta izvršenja sud može ograničiti izvršenje samo na neke od tih sredstava ili predmeta ako su dovoljni za ostvarenje potraživanja. (3) Ako se izvršno rješenje o izvršenju na određenom predmetu ili...

Continue reading

Naknada troskova za podnesak koji nije obavezna radnja u upravnom sporu

NAKNADA TROŠKOVA ZA PODNESAK KOJI NIJE OBAVEZNA RADNjA U UPRAVNOM SPORU Zakon o parničnom postupku član 387 Kako davanje odgovora na zahtjev za vanredno preispitivanje presude nije obavezna radnja u upravnom sporu i kako propuštanjem ove radnje ne nastaju posljedice za stranku, naknada troškova za taj podnesak se ne smatra opravdanom. Obrazloženje: "Odluka iz stava 2. izreke, o odbijanju zahtjeva za naknadu troškova spora za sastavljanje odgovora na zahtjev se zasniva na odredbi člana 387. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13), u vezi sa članom 48. ZUS, s obzirom da davanje odgovora na zahtjev za...

Continue reading

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko – preduzetničkoj djelatnosti

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZANATSKO-PREDUZETNIČKOJ DJELATNOSTI Član 1. U Zakonu o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 117/11, 121/12, 67/13 i 44/16) u članu 4. u stavu 5. riječ: „industriju“ zamjenjuje se riječju: „privredu“. Član 2. U članu 15. poslije stava 7. dodaju se novi st. 8. i 9. koji glase: „(8) U toku poslovanja preduzetnika, registracioni organ po službenoj dužnosti elektronskim putem od Poreske uprave Republike Srpske pribavlja, u formi izvještaja, informacije i činjenice o ispunjenosti uslova u vezi sa načinom obavljanja preduzetničke djelatnosti iz st. 1, 2. i 4. ovog člana, i to: a) da se preduzetnik registrovan u vidu osnovnog zanimanja...

Continue reading

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti od nasilja u porodici Republike Srpske

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI Član 1. U Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/12, 108/13 i 82/15), u članu 1. riječi: „te prekršajne sankcije koje se izriču učiniocima nasilja u porodici“ zamjenjuju se riječima: „mjere za zaštitu žrtve od nasilja u porodici i druga pitanja od značaja za zaštitu od nasilja u porodici“. Član 2. Član 3. mijenja se i glasi: „Zaštita od nasilja u porodici ostvaruje se primjenom ovog zakona i drugih propisa kojima se uređuje ostvarivanje prava žrtava nasilja u porodici“. Član 3. Član 6. mijenja se i glasi: „(1) Nasilje u porodici, u...

Continue reading

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOM POTPISU REPUBLIKE SRPSKE Član 1. U Zakonu o elektronskom potpisu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 106/15) u članu 8. u stavu 4. riječi: „Ministar nauke i tehnologije“ zamjenjuju se riječima: „Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo“. Član 2. Poslije člana 14. dodaje se nova Glava IVa i čl. 14a. i 14b. koji glase: „IVa ELEKTRONSKA PREPORUČENA DOSTAVA Član 14a. (1) Usluga elektronske preporučene dostave je usluga prenosa podataka elektronskim putem u okviru koje certifikaciono tijelo obezbjeđuje dokaze o postupanju sa prenesenim podacima, uključujući dokaz slanja i prijema podataka, čime se preneseni podaci štite od rizika...

Continue reading