Eskalirajuca spirala nasilja u porodici

Pravni portal > Pravno Savjetovanje  > Sudska praksa  > Eskalirajuca spirala nasilja u porodici

Eskalirajuca spirala nasilja u porodici

Eskalirajuća spirala nasilja u porodici

Sveobuhvatni pregled načela sudske prakse koja se odnose na pozitivne obaveze iz člana 3. Konvencije u kontekstu nasilja u porodici, sa naglaskom na specifičnosti porodičnog nasilja koje zahtijeva prilagođeni zaštitni okvir.

– Član 14. u vezi s članom 3. Konvencije: Spolna diskriminacija žena. Nakon što se pokazalo da postoji velika strukturalna
pristranost, aplikantica nije trebala dokazati da je i ona bila žrtva predrasuda: paragrafi 111-114 presude. Da li su žene
nesrazmjerno pogođene porodičnim nasiljem u zemlji i jesu li domaće vlasti poduzele mjere usmjerene na postizanje
stvarne rodne ravnopravnosti: paragrafi 117-132 presude.
– Sveobuhvatni pregled relevantnih međunarodnopravnih standarda: vidjeti paragrafe 51-60 presude.
Utvrđena povreda člana 3. Konvencije, te člana 14. u vezi sa članom 3. Konvencije.

https://epravo.ba/

No Comments

Leave a Comment