Istraga povodom saobracajne nesrece sa teskim posljedicama

Istraga povodom saobracajne nesrece sa teskim posljedicama

Nicolae Vir giliu T ănase protiv Romania,

– Koje članove Konvencije treba primijeniti u slučaju nesreće koja za posljedicu ima teške povrede.
– Član 2: Za prihvatljivost aplikacije, vidi prije svega paragrafe 146-150 presude. Pitanje efikasnosti istrage, te iscrpljivanje
domaćih pravnih lijekova (član 35. stav 1).
– Član 6. (građanskopravni aspekt): Pristup sudu u situaciji kada zahtjevi građanske prirode izneseni u okviru krivičnog postupka nisu ispitani zbog prekida tog postupka. Pogledajte paragrafe 196-201.
– Pravo na pravično suđenje u razumnom roku u skladu sa članom 6. Konvencije. Odvojeno je ispitano trajanje istrage u krivičnom postupku (sedam godina i osam mjeseci) u kontekstu kompleksnosti predmeta i potrebe za postupanjem sa posebnom pažnjom (paragraf 213 presude).
Za pitanje prihvatljivosti aplikacije u pogledu člana 3. i član 8: vidi posebno paragrafe 123, 130 i 131 presude.
– Za navodno kršenje člana 13., u vezi s članom 2. Konvencije vidi paragrafe 217-218 presude – preispitivanje sudske prakse.

– Član 3: Posebna situacija u kojoj se podnosilac predstavke žalio da je postupanje prema njemu – zbog načina na koji su vlasti vodile krivičnu istragu u predmetu sa kojim je bio vezan – prekršilo član 3. Konvencije: Pogledajte pregled relevantne sudske prakse, paragrafi 225-231 presude.
Nije utvrđena povreda člana 2. i člana 6. Konvencije. Aplikacija u odnosu na članove 3. i 8. je proglašena nedopuštenom, dok je Sud utvrdio da nije potrebno posebno ispitivati povredu člana 13. u vezi člana 2.

https://www.bih-pravo.org

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *