Podjela bračne stečevine u Bosni i Hercegovini

Podjela bracne stečevine u Bosni i Hercegovini

Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

Pojam bračne stečevine u Bosni i Hercegovini

Bračnu stečevinu čini imovina koju su bračni partneri stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice kao i prihodi iz te imovine.“

Bračna stečevina može nastati samo u braku I u vanbračnoj zajednici. Nastanak bračne stečevine se veže za postojanje dva elementa: za način njenog sticanja i za vrijeme njenog sticanja. Bračna stečevina se stiče radom oba bračna par- tnera. Pojam rada treba tumačiti ekstenzivno, a ne samo kao ekonomsku kategoriju kojom se stvaraju nove vrijednosti.8 Rad može biti pojedina- čan i zajednički, neposredan i posredan.9 Zajednički rad postoji kada oba bračna partnera obavljaju iste ili različite međusobno povezane poslove u određenoj djelatnosti (npr. na zajedničkom poljoprivrednom imanju, u advokaturi, u istom preduzeću kao proizvodni radnici i sl.). Pojedinačan (samostalan) rad je rad svakog bračnog partnera pojedinačno (npr. na te- melju radnog odnosa).

Neposredan rad je neposredno stvaranje nove, konkretne vrijednosti, koja se može iskazati u obliku plaće, dobiti i sl. Posredan rad je onaj kojim se ne stvara nova vrijednost, već se njegovim vršenjem omogućava dru- gom bračnom partneru da radi i stiče zaradu (briga za djecu, organizacija i briga za tekuće potrebe domaćinstva, održavanje domaćinstva sprema- njem i kuhanjem, moralna podrška, društvena pratnja visoko rangiranog bračnog partnera).

Moguće su i situacije u kojima bračni partneri imovinu stvaraju prisvojenjem i nalazom tuđih stvari ili sakupljanjem plodova (npr. gljiva, šumskog voća i drugih šumskih plodova) od kojih bi zaradili novac nji- hovom prodajom. Prisvojenjem (okupacijom) će na pokretnoj stvari koju niko nema u svom vlasništvu, steći vlasništvo osoba koja uzme tu stvar u samostalan posjed s namjerom da je prisvoji, ako zakonom nije drugačije određeno. Nađenu stvar nalaznik može steći u vlasništvo pod pretpostav- kama za sticanje putem dosjelosti, s tim da je njegov posjed nađene stvari savjestan ako ne zna niti bi morao znati čija je stvar.12 Primjenom kriterija rada kao presudnog u prosuđivanju je li neka imovina bračna stečevina ili posebna imovina bit će i različit status te imovine. Ukoliko je bračni partner slučajno pronašao vrijedan predmet, on će postati njegova posebna imovina. Međutim, ukoliko on profesionalno sakuplja stare i napuštene stvari, one, kao i vrijednost dobivena njihovom prodajom smatrat će se bračnom stečevinom u Bosni i Hercegovini.

Podjela bračne stečevine u Bosni I Hercegovini

Bračni partneri mogu bračnu stečevinu podijeliti ugovorom. „Bračnim ugovorom se način podjele može odrediti već pri samom sklapanju braka, ali isto tako i nakon sklapanja braka, odnosno nakon stjecanja ste- čevine.“60 Ovakav način diobe je, po pravilu, najbolji za bračne partnere. Oni su zajednički učestvovali u njenom sticanju i najbolje znaju kako je treba podijeliti. Ako bračni partneri ne zaključe ugovor, podjelu bračne stečevine izvršiti će sud na zahtjev bračnih partnera ili povjerioca bračnog partnera, kako tokom, tako i nakon prestanka braka. Bračni partner se ne može valjano unaprijed odreći prava na diobu, ali može valjano ugovoriti ograničenja prava na diobu. Postavljeno ograničenje može se ticati postavljanja roka ili uslova. Bračni partner može svoje pravo na diobu ostvari- vati zahtijevajući ga potpuno, dakle u pogledu ukupne bračne stečevine, ili samo djelomice, u pogledu pojedinih stvari i prava u okviru bračne stečevine u Bosni i Hercegovini.

Sudska dioba se sprovodi prema pravilima o vanparničnom postupku, ako među bračnim partnerima nema spora o predmetu diobe. Postupak se pokreće prijedlogom od strane jednog bračnog partnera u Bosni i Hercegovini. Ukoliko među bračnim partnerima postoji spor o tome da li neka stvar ili pravo ulaze u bračnu stečevinu ili su posebna imovina jednog bračnog partnera, sud će u vanparničnom postupku uputiti stranke da pitanje prava riješe u parničnom postupku. Parnični postupak, pored bračnih partnera, može pokrenuti i povjerilac jednog od  njih.

Prije podjele bračne stečevine sud utvrđuje šta čini diobnu masu. Pored stvarnih i obligacionih prava, u diobnu masu ulaze i potraživanja i dugo- vanja nastala u vezi s nastankom, održavanjem i uvećanjem vrijednosti bračne stečevine, bilo između bračnih partnera međusobno, bilo sa trećim osobama. Stoga će se u dio svakog bračnog partnera uračunati i dugovanja i potraživanja prema bračnoj stečevini. Bračni partneri u Bosni I Hercegovini, kao suvlasnici, imaju mogućnost da sporazumom odrede način podjele. U slučaju neposti- zanja sporazuma, o tome odlučuje sud, na zahtjev svakog bračnog partnera, kao suvlasnika u Bosni i Hercegovini. Ako je dioba stvari nemoguća ili je moguća samo uz znatno smanjenje vrijednosti stvari, sud će odlučiti da se dioba izvrši pro- dajom stvari na javnoj dražbi ili na drugi prikladan način, a dobijeni iznos podijeliti srazmjerno suvlasničkim dijelovima (civilna dioba).

 

uspije dioba prodajom stvari, sud može stvar dosuditi u vlasništvo jednom bračnom partneru, obavezujući ga da drugom naknadi tržišnu vrijednost stvari, srazmjerno njegovom dijelu. Svaki bračni partner u Bosni i Hercegovini snosi polovinu troškova podjele bračne stečevine, osim ako se drugačije ne sporazume.

Prilikom podjele, pojedine stvari iz sastava bračne stečevine imaju po- seban pravni režim. Stvari namijenjene neposrednoj upotrebi djeteta do- bit će, pored njegovog dijela, bračni partner kome je povjereno čuvanje i odgoj djeteta. Ako se odluka o povjeravanju čuvanja i odgoja djeteta izmijeni, bračni partner će predati stvari koje su namijenjene neposrednoj upotrebi djeteta drugom roditelju, odnosno osobi kojoj se povjeri čuvanje i odgoj djeteta.

„Prilikom diobe zajedničke imovine, na zahtjev bračnog supružnika, u nje gov će se dio prvenstveno unijeti oni predmeti iz zajedničke imovine koji služe za obavljanje njegovog zanimanja. Iz zajedničke imovine izdvojiće se i predati bračnom supružniku, pored njegovog dijela, i one stvari ste- čene radom u toku bračne zajednice koje služe isključivo njegovoj ličnoj upotrebi. Ako je vrijednost ovih stvari nesrazmjerno velika u odnosu na vrijednost cjelokupne zajedničke imovine, izvršiće se dioba i tih stvari, osim ako bračni supružnik koji bi ove stvari trebao da dobije ne naknadi drugom bračnom supružniku odgovarajuću vrijednost ili ne ustupi dru- gom bračnom supružniku, po njegovom pristanku, druge stvari.“ Stvari koji služe za obavljanje zanimanja se unose u dio ovog supružnika, dok se stvari koje služe isključivo za ličnu upotrebu predaju supružniku pored njegovog dijela.

Pitanje o kome se u posljednje vrijeme diskutuje u pravnoj literaturi jeste problem vrednovanja profesionalnog potencijala  jednog bračnog partnera tokom trajanja bračne zajednice.

Ovo pitanje nije sporno u zakonodavstvu FBiH i BD jer važi neoboriva za- konska presumpcija o jednakim suvlasničkim dijelovima pa tako i u sluča- ju uvećane zarade jednog bračnog partnera, dok prema PZRS svaki bračni supružnik može zahtijevati da mu sud odredi veći dio od pripadajuće mu polovine, pa bi u ovom slučaju bračni partner koji je profesionalno napre- dovao i imao uvećanu zaradu, mogao zahtijevati veći udio u zajedničkoj imovini. Ako tokom trajanja bračne zajednice diplomirani pravnik položi pravosudni ispit, ili ljekar završi specijalizaciju, a drugi bračni partner je tome doprinio u izvjesnoj mjeri (povećanim radom u svakodnevnim poslovima ili favorizovanjem profesionalne ambicije partnera), postavlja se pitanje da li on ima pravo na udio u povećanim prihodima.

Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *